Wetenschappelijk onderzoek (2006-2007)

Tijdens wetenschappelijk onderzoek leert de student hoe een onderzoek wordt opgezet (probleemstelling, onderzoeksvragen en doelstellingen, methodiek). Het opstellen van enquêtes wordt besproken, evenals het efficiënt opzoeken van informatie in databanken. Het principe van "Evidence Based" werken wordt toegelicht. Dit alles als voorbereiding op het eindwerk en om later te gebruiken in de beroepscontext.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De voedings- en dieetkundige heeft een professionele houding.
 • C04 De voedings- en dieetkundige is in staat om in alle fasen van toegepast wetenschappelijk onderzoek in verband met voeding mee te werken.
 • C06 De voedings -en dieetkundige communiceert correcte wetenschappelijke informatie, ideeën en oplossingen m.b.t. voeding naar alle belanghebbenden (informatieverstrekker).
 • C08 De voedings- en dieetkundige past wetenschappelijke inzichten toe bij het oplossen van voedings-en dieetproblemen.
Toelichting:
De studenten kunnen in het kader van hun eindwerk een onderzoek correct opzetten. De studenten kunnen efficiënt informatie opzoeken in databanken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De studenten worden permanent beoordeeld a.h.v. opdrachten.
OA:
06030280
Code:
06030280
Vakcoördinator:
Hilde Boeckx
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands