Accounting 2 (2006-2007)

Deel 4: Studie van de activa - Hoofdstuk 1: oprichtingskosten - Hoofdstuk 2: immateriële vaste activa -Hoofdstuk 3: materiële vaste activa - Hoofdstuk 4: financiële vaste activa - Hoofdstuk 5: voorderingen meer dan 1 jaar - Hoofdstuk 6: voorraden - Hoofdstuk 7: vorderingen minder dan 1 jaar - Hoofdstuk 8: geldbeleggingen - Hoofdstuk 9: liquide middelen Deel 5: Studie van de passiva - Hoofdstuk 1: kapitaal - Hoofdstuk 2: uitgiftepremies - Hoofdstuk 3: herwaarderingsmeerwaarden - Hoofdstuk 4: reserves - Hoofdstuk 5: overgedragen winst - Hoofdstuk 6: kapitaalsubsidies - Hoofdstuk 7: voorzieningen en uitgestelde belastingen - Hoofdstuk 8: schulden meer dan 1 jaar - Hoofdstuk 9: schulden minder dan 1 jaar Deel 6: Regularisatie- en afsluitwerkzaamheden- Hoofdstuk 1: soorten regularisatiewerkzaamheden - Hoofdstuk 2: slotoefeningen

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen voorkennis vereist

A. Type

  • handboek
  • Andere: boekhoudpakket proacc

B. Verplichte leermiddelen

Van Liederkerke, C. & Walraevens, G., Algemeen Boekhouden Nu, De Boeck, 2002, Computerpakket ProAcc, Solid data

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
08272031
Code:
08272031
Vakcoördinator:
Dirk Leysen
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands