Projectmatig werken en leren (2006-2007)

Projectmatig werken en leren: typische van de werkvorm, planmatig sturen van het project, leren uit de zich aandienende processen; Leerinhoud wordt verder grotendeels bepaald door de gekozen projecten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.
 • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
 • C06 De MA kan in een team en een organisatie werken en kan zich functioneel bewegen in een netwerk van partners en organisaties.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.
 • C08 De MA draagt bij aan de identiteit en de ontwikkeling van het beroep en aan de ‘neergeslagen praktijktheorie’ in het werkveld.
 • C09 De MA maakt mensen wegwijs in het netwerk van sociale organisaties , sociale voorzieningen en sociale arrangementen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

• Basiskennis over sociaal-culturele methodieken en het sociaal-culturele werkveld in Vlaanderen. • Basiskennis over de typische benaderingen van SCW-ers.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Dekeyser, L. & Baert, H., Projectonderwijs: leren en werken in groepen. Leuven, Acco, 1999.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform
 • begeleide zelfstudie
 • projectwerk
 • Andere: projectbegeleiding

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • Andere:
 • peer assessment

B. Omschrijving

OA:
04232110
Code:
04232110
Vakcoördinator:
Gie Van den Eeckhaut
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands