Milieuverontreiniging lucht (2006-2007)

In een eerste deel worden een aantal belangrijke termen in verband met luchtpollutie aangeleerd en wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste primaire en secundaire polluenten. Ook de huidige toestand van de luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt beschreven in vergelijking met de vorige tijdsperiode en de korte, middenlange en lange termijn-doelstellingen worden aangegeven en toegelicht. In een tweede deel worden de verschillende bronnen van luchtverontreiniging uitvoerig behandeld. Hierbij is er speciaal aandacht voor de wijze waarop de verschillende polluenten ontstaan. Deze informatie is later belangrijk bij de bespreking van emissiebeperkende maatregelen en saneringtechnieken. In het volgende deel wordt de verspreiding van luchtverontreiniging bekeken. Zowel de horizontale als de verticale verspreidingsmechanismen en de basisprincipes voor bepaling van de schoorsteenhoogte komen aan bod. Ook de gevolgen van luchtverontreiniging voor klimaat, de organismen en materialen worden besproken. In het hoofdstuk luchtanalyses wordt aangeleerd hoe emissie- en immissiemetingen in lucht worden uitgevoerd. Er is zowel aandacht voor de bemonstering, de analyse als de verwerking van de gegevens. Ook de procedure die moet gevolgd worden bij een "officiële bemonstering" behoort tot de leerstof. In het deel bestrijding van luchtverontreiniging, wordt bestudeerd hoe zowel preventief als door nabehandeling de polluenten in afvalgassen kunnen worden verminderd en dit voor de verschillende bronnen.
In een laatste hoofdstuk wordt het milieuhygiënerecht voor lucht bestudeerd. Zowel de immissie- als emissiewetgeving komen aan bod. Er wordt vertrokken van een praktijkgerichte benadering zodat deze wetgeving later vlot kan toegepast worden in het werkveld.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De chemist is in staat om op doordachte wijze een analyseproces van bemonstering tot eindrapportering uit te voeren zodat correcte en betrouwbare analyseresultaten bekomen worden.
 • C02 De chemist kan op adequate wijze technische installaties en apparatuur bedienen en beheren zodat hun efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid gegarandeerd zijn.
 • C03 De chemist is in staat om onder supervisie van een (wetenschappelijk) onderzoeker mee te denken en mee te werken om zo de praktische haalbaarheid en de efficiëntie van het wetenschappelijk onderzoek te verhogen.
 • C04 De chemist kan op doordachte en kritische wijze resultaten (waaronder waarnemingen) noteren, bundelen en verwerken om tot zinvolle en volledige besluiten te komen.
 • C05 De chemist kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk communiceren om een optimale informatiedoorstroming te verzekeren.
 • C06 De chemist past de principes van responsible care spontaan en altijd toe om risico’s met betrekking tot veiligheid en milieu tot een minimum te beperken.
 • C08 De chemist kan binnen zijn specialisatie de vigerende wetgeving vertalen naar reële situaties om wettelijk conform te werken.
Toelichting:
Basiscompetenties: De student kan de behandelde begrippen in verband met luchtverontreiniging definiëren, de bronnen van luchtpollutie opsommen en de veroorzaakte verontreiniging beschrijven. De student kan de verspreidingsmodellen van luchtverontreiniging toepassen in concrete situaties en zo gevaarlijke situaties op immissieniveau inschatten. De student kan de effecten van luchtverontreiniging op het klimaat, organismen en materialen beschrijven en de evoluties aan de hand van grafieken interpreteren. De student kent de principes, voor- en nadelen, beperkingen en toepassingen van de bemonsteringsmethoden voor gasvormige componenten en aërosolen. De student kent voor de basispolluenten de mogelijke analysetechnieken en kan voor een praktijksituatie de best bruikbare analysetechniek selecteren. De student kan preventiemogelijkheden en de saneringstechnieken per thematisch aspect beschrijven. Hij kan de technische principes van de saneringstechnieken voorstellen op een principeschets en deze toelichten. De student kan de belangrijkste principes betreffende de wetgeving met betrekking tot luchtverontreiniging beschrijven en toepassen in concrete situaties. Extra competenties: De student kan voor een bepaalde praktijksituatie de voor- en nadelen van de verschillende mogelijke saneringstechnieken opsommen en een beste keuze voorstellen waarbij rekening wordt gehouden met ecologische, wettelijke, technische en financiële aspecten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

 • Van Rumst, M (2006). Lucht. Onuitgegeven nota's bij de onderwijsactiviteit Lucht van het derde jaar Chemie, afstudeerrichting Milieuzorg. Katholieke Hogeschool Kempen, Departement G&C, Geel.
 • Powerpointpresentaties bij de cursus (beschikbaar op toledo)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

Tijdens de hoorcolleges wordt de leerstof systematisch aangebracht maar is er ook zeker voldoende aandacht voor vragen en opmerkingen. Powerpointpresentaties ondersteunen de theorielessen en geven naast de lesstructuur ook een grote hoeveelheid extra informatie en fotomateriaal weer die de les ondersteunen. Een vakoverschrijdend groepswerk wordt in groepjes uitgewerkt. Het thema bevat aspecten van milieuwetgeving, ecotoxicologie en milieuverontreiniging. Als resultaat van het groepswerk wordt een PowerPointpresentatie gemaakt die aan de andere groepen en begeleidende docenten wordt voorgesteld.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

In het schriftelijk examen komt een variatie aan vraagvormen aan bod: definities formuleren en illustreren met voorbeelden, uitspraken evalueren op hun juistheid, meerkeuzevragen, open vragen naar principes, technische uitvoering, voor- en nadelen en toepassingen van de technieken, vragen naar verbanden tussen technieken, rekenvragen. Eén bepaald hoofdstuk (vb. luchtsaneringstechnieken) wordt modeling geëvalueerd en de rest schriftelijk. In het mondelinge examen wordt gepeild naar verbanden tussen technieken en hun toepasbaarheid in bepaalde praktijksituaties. Het vakoverschrijdend groepswerk wordt beoordeeld via permanente evaluatie en telt voor 10% van de punten mee. Tijdens de contacturen krijgen de studenten steeds de gelegenheid tot het stellen van vragen. Buiten de lesuren of per mail kunnen ook steeds vragen gesteld worden. De powerpointpresentaties bij de lessen worden ter beschikking gesteld op Toledo.
OA:
06020480
Code:
06020480
Vakcoördinator:
Marc Van Rumst
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands