Natuurwetenschappen (2006-2007)

Vanaf het tweede jaar van de opleiding worden de verschillende opleidingsactiviteiten (natuur, ruimte en tijd) als een geïntegreerd geheel benaderd. In dit jaar van de opleiding worden verschillende thema's behandeld. Enkele voorbeelden: de kust, de seizoenen, industrie, exlporatie van de eigen omgeving,... Zowel de inhouden als de didactische vertaling komen aan bod. Het geïntegreerd werken krijgt hierin een belangrijke plaats. Het leerplan van de lagere school wordt hierbij als leidraad gebruikt. De studie van een landbouwbedrijf en de exploratie van de Belgische kust komen via begeleid zelfstandig leren aan bod. Hierbij werken de studenten gedurende een bepaalde periode in groep. Aandacht gaat naar inhoudelijke aspecten van het onderwerp maar ook de didactische vertaling ervan is belangrijk.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- de studenten ontwikkelen zich als cultuurparticipant bij het bezoek aan musea en geleide natuurwandelingen - de studenten ontwikkelen hun verantwoordelijkheidszin t.o.v. kinderen bij de uitwerking en uitvoering van een leerwandeling en t.o.v. medestudenten bij groepswerk. - de studenten kunnen een krachtige leeromgeving realiseren bij de uitwerking van een project tijdens hun stage. - de studenten beheersen de basiskennis en willen recente evoluties uit de verschillende leergebieden volgen. - de studenten kunnen verworven kennis en vaardigheden aanwenden om inhoudelijk en didactisch verantwoorde lessen te maken. - de studenten kunnen de resultaten van hun onderzoek kritisch beoordelen. - de studenten geven blijk van organisatievermogen door het opstellen van een tijdschema bij het uitwerken van een jaaropdracht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Van de studenten wordt verwacht dat zij de basiskennis aangebracht in het eerste jaar nog beheersen.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

De studenten worden aangespoord om de media op te volgen met betrekking tot recente ontwikkelingen in de verschillende studiegebieden.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege
  • stage

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10250202
Code:
10250202
Vakcoördinator:
Katrien Aerts
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands