Medische wetenschappen (2006-2007)

Gedragsobservatie bij kinderen en hun ouders; (H)erkenning en omgaan met gedragstoornissen bij kinderen op de kinderafdeling, begrippen in de gedragsproblematiek bij kinderen en de kinder-en jeugdpsychiatrie; Pediatrische Psychopathologie, Beïnvloeding van gedrag door opvoeding; Kinderverwaarlozing en -mishandeling; Seksueel misbruik bij kinderen; Contextueel denken; Kansarmoede; Kinderen en jongeren in de huidige maatschappij, Nieuwe samenlevingsvormen; Criminologische preventie voor de jeugd en jeugdcriminaliteit; Ambulante thuiszorg en Outreachwerking.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • presentatie
 • projectwerk

B. Omschrijving

OA:
07284151
Code:
07284151
Vakcoördinator:
Katrin De Winter
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands