Fysische revalidatie praktijk (2006-2007)

De ergotherapeutische behandeling van de in theorie behandelde ziektebeelden wordt toegelicht en ingeoefend. Zo maken we b.v. kennis met de meest gebruikte behandelingsconcepten voor CVA - patiënten: N.D.T. en Johnstone-approach . We bespreken de inhoud van de 'rugschool', de ergotherapeutische aanpak bij amputaties en bij cerebral palsy. Tenslotte behandelt de cursus een aantal ergonomische basisprincipes m.b.t. werkhoudingen en het hanteren van gereedschap.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De ergotherapeut is in staat om via dossierstudie en ergotherapeutisch assessment een kwalitatief (be)handelplan uit te schrijven op maat van de cliënt.
 • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
 • C06 De ergotherapeut kan op adequate wijze verschillende communicatieprincipes vlot toepassen en is in staat te interveniëren op het communicatieniveau van de cliënt en het cliëntsysteem.
Toelichting:
- De studenten kunnen hun inzichten m.b.t. de behandelde ziektebeelden, behandelmethodes en -principes gebruiken bij het opstellen van doelstellingen en het ontwerpen van gepaste ergotherapeutische activiteiten. - De studenten kunnen de hierboven beschreven activiteiten uitvoeren in gesimuleerde situaties en in reële situaties onder begeleiding.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

de leerstof van het eerste studiejaar

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

A. Vanzeir, 2002, Niet uitgegeven cursus, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
06022341
Code:
06022341
Vakcoördinator:
Antje Vanzeir
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands