Anesthesie en recovery (2006-2007)

Studenten kennen de theorie m.b.t. de verschillende onderwerpen en kunnen deze in de praktijk toepassen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • handboek
 • Andere: demonstratiemateriaal

B. Verplichte leermiddelen

Saldien, V. (2006) Anesthesie en specifieke verpleging. Niet gepubliceerde cursus. Eyer, N. ( 2006) Verpleegkundige anesthesiehulp. Niet gepubliceerde cursus. Even, J. (2006) Spoedverzorging. Niet gepubliceerde cursus. Lens, P. (2006) ECG uit en in het hoofd. 3e herziene versie Andries, E. e.a

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
07284072
Code:
07284072
Vakcoördinator:
Rit Demeurichy
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands