Mens en organisatie (2006-2007)

Missie - visie en doelen van een organisatie - Wat is een VZW? - Organisatiestructuur - Teamgericht werken - Organisatiecultuur - Conflicthantering - Leidinggeven - Personeelsbeleid - Kwaliteitsbeleid

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C06 De MA kan in een team en een organisatie werken en kan zich functioneel bewegen in een netwerk van partners en organisaties.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Een cursus Agogiek, waarin basisinzichten zijn opgedaan over het methodisch werken met mensen, én waar dieper werd ingegaan op de relatie agoog – cliënt/deelnemer Training in methodische en sociale basisvaardigheden: communicatie, verbaal en non-verbaal gedrag, gespreksvoering, werken in groep, feedback geven en krijgen, assertiviteit,…

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Cuyvers, G., Organisatiekunde, Wolters Plantyn, 2000.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
04231142
Code:
04231142
Vakcoördinator:
Josee Van Leemput
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands