Psychomotoriek praktijk (2006-2007)

In het opleidingsonderdeel psychomotoriek gaat vooral aandacht naar diagnostiek en psychomotorische methodieken. De studenten nemmen verschillende psychomotorische tests af bij mekaar en bij kinderen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De ergotherapeut is in staat om via dossierstudie en ergotherapeutisch assessment een kwalitatief (be)handelplan uit te schrijven op maat van de cliënt.
 • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
 • C05 De ergotherapeut kan wetenschappelijke informatie zelfstandig verwerven en verwerken om zichzelf een proces van levenslang leren eigen te maken.
 • C06 De ergotherapeut kan op adequate wijze verschillende communicatieprincipes vlot toepassen en is in staat te interveniëren op het communicatieniveau van de cliënt en het cliëntsysteem.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Cursus eerste jaar ontwikkeling

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • Andere: bestaand testmateriaal

B. Verplichte leermiddelen

Daems Jo,Diane Maes, 2006, Ontwikkelingsproblematiek, Psychomotorisch onderzoek. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel. Daems Jo, 2006, Ontwikkelingsproblematiek, Introductie in de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • paper/werkstuk
 • individuele taak

B. Omschrijving

De beoordeling van de bvenstaande competenties gebeurt via
 • permanente evaluatie: de studenten oefenen beroepsspecifieke attititudes en worden hierop beoordeeld.
 • praktische proef: studenten oefenen een onderdeel van een test in en nemen deze af bij medestudenten. Kritische reflectie op proefafname wordt beoordeeld.
 • paper/werkstuk: studenten schrijven een stuk van een oefensessie volgens de methodiek van Veronia Sherborne uit. De oefeningen worden beoordeeld op inhoud en doelgerichtheid.
 • individuele taak: studenten nemen enkele psychomotorische tests af bij een kind. Verwerking en interpretatie van gegevens worden beoordeeld.
OA:
06022362
Code:
06022362
Vakcoördinator:
Jo Daems
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands