Wetenschappelijk onderzoek (2006-2007)

Deze cursus is een vervolg op de cursus van 2de bachelor. Nu worden sommige aspecten van onderzoek verder uitgediept. Welke methoden bestaan er om aan gegevens te komen? Hoe stel je een vragenlijst of enquête op? Je wordt verwacht de theorie om te zetten in de praktijk! Je krijgt tools aangereikt om wetenschappelijke literatuur naar waarde te kunnen inschatten. Ook komt er statistiek aan bod. Hoe zit het met kansberekening en significantieniveaus? Hoe interpreteer je figuren en tabellen in wetenschappelijke artikels? Als kers op de taart moet je een peer-reviewed artikel volledig bespreken en presenteren aan je medestudenten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 De vroedvrouw beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden die haar in staat stellen respectvol om te gaan met individuele noden ongeacht de culturele en maatschappelijke achtergronden van de zorgvrager.
 • C09 Een vroedvrouw die instaat voor de opleiding van studenten, beschikt over de expertise om de competenties van vroedvrouw over te dragen op de student-vroedkunde.
 • C12 De vroedvrouw beschikt over de competenties om zich via vakliteratuur permanent bij te scholen; daarenboven is zij zich terdege bewust van het belang van wetenschappelijk onderzoek en kan zij de impact hiervan adequaat plaatsen binnen de beroepsuitoefening.
 • C14 De vroedvrouw levert een actieve bijdrage aan kwaliteitsbevorderende processen door de implementatie hiervan te ondersteunen en te bewaken.
 • C15 De vroedvrouw beschikt over de nodige sociaal-communicatieve competenties om het communiceren en samenwerken met anderen adequaat te realiseren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Cursus van de docent Wetenschappelijke artikels uit databanken

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • presentatie
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

leen.van.den.eeden@khk.be
OA:
03295900
Code:
03295900
Vakcoördinator:
Leen Van den Eeden
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands