Algemene didactiek (2006-2007)

Deze cursus staat stil bij de basiscompetenties, die afgeleid zijn van het beroepsprofiel. Verder brengt de cursus opvoedkundige wetenschappen -– gemeenschappelijk deel - inzicht in het onderwijsleerproces met de noodzakelijke didactische basisterminologie. Dit vak geeft aan wat belangrijk is in het lesgeven over de vakken heen. Centraal in de cursus staan de mens- en maatschappijvisie, de doelstellingen, de didactische beginsituatie, de leerprocessen, de leerinhoud, de didactische werkvormen, de media, de groeperingsvormen en de didactische evaluatie. Al deze componenten beïnvloeden het leerkracht zijn.De studenten maken ook kennis met de nood aan differentiatie, en krijgen een zicht op de verschillende differentiatiemogelijkheden.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten hebben inzicht in de basiscompetenties, die afgeleid zijn van het beroepsprofiel. De studenten verwerven inzicht in het onderwijsleerproces. De studenten kunnen de noodzakelijke didactische basisterminologie hanteren. Zij ontwikkelen een eigen opvoedingsstijl- en visie. De studenten ontwikkelen een kritische kijk op de gangbare onderwijspraktijk. De cursus opvoedkundige wetenschappen - algemeen deel voldoet aan volgende basiscompetenties (voor leraren): - de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen - de leraar als opvoeder - de leraar als organisator - de leraar als innovator-onderzoeker - de leraar als lid van een schoolteam - de leraar als inhoudelijk expert

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Peeters Inge, Van de Plas Ilse en Vanreusel Hilde, 2005. Opvoedkundige wetenschappen - algemeen deel. Niet-gepubliceerde cursus. KHKempen, Turnhout. - Stoffels Ellen, Smolderen Carin, 2005. Opvoedkundige wetenschappen - algemeen deel. Niet-gepubliceerde cursus. KHKempen, Turnhout. - Mampaey, Tjen, 2004, Is't nu al tijd, meester? Kroniek van een schooljaar. EPO, Berchem. (enkel voor ILLO) - Elementaire didactische werken (boeken, tijdschriften, video’s, websites, organisaties,...) - Eigen nota’s van studenten

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10250020
Code:
10250020
Vakcoördinator:
Inge Peeters
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands