Minor sociaal werk in internationaal perspectief (2006-2007)

Minor Sociaal Werk in internationaal perspectief 1. Projectwerk: inzichten, concepten en stappenplannen 2. Sociaal Werk in een veranderend Europa, in een veranderende wereld. Europese ontwikkelingen en Europese initiatieven op het gebied van sociaal werk. Ontwikkelingen op wereldniveau 3. Europese instellingen via webcursus 4. Interculturaliteit, diversiteit en culturele verschillen. Verschillende benaderingen en hun consequenties Minor Maatschappelijke Advisering Recht: - huurwetgeving - vreemdelingenrecht - Toepassing conflictenregeling Methodiek: - bemiddelen - conflicthantering Bezoek Asielcentrum Minor Personeelswerk - situering van het personeelswerkveld en partners - het competentiemanagement (CM) - personeelsinstrumenten, -systemen en -procedures gekaderd binnen een CM. - CM als integrator voor het competentiegericht personeelsbeleid - Het gedragsgericht interview - Het functioneringsgesprek Minor Sociaal Cultureel Werk Omgaan met vooroordelen bij mezelf enanderen Reminescentie Levensloop Het glazen plafond Toegankelijkheid Minor Maatschappelijk Werk Maatschappelijk werk: in het werkveld gesitueerd, problemen en noden waarmee de MW’er geconfronteerd wordt. Systeemgericht werken met gezinnen. Maatzorg Contextuele hulpverlening Versterkend werken

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Minor Sociaal Werk in internationaal perspectief 1. Een thema met een internationale dimensie inhoudelijk en procesmatig uitwerken in een internationaal samenwerkingsverband 2. Projectmatig werken 3. Vanuit een persoonlijke betrokkenheid zelfstandig bijdragen leveren 4. Interculturele inzichten en vaardigheden gebruiken Minor Maatschappelijke Advisering Binnen dit opleidingsonderdeel wordt er uitdrukkelijk aan de 9 competenties gewerkt. (zie moduleboek) Minor Personeelswerk C1. zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen: - krachtig en duidelijk communiceren en overtuigen. - een relatie functioneel sturen en tegelijk authentiek contact realiseren - communicatiewijze aanpassen aan de gesprekspartner en tegelijk authentiek blijven. - In de communicatie aandacht hebben voor de gesprekspartner en de ruimte creëren zodat de andere in de communicatie tot zijn recht kan komen. - de andere motiveren en ondersteunen bij de ontwikkeling van diens competenties. C3. agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten. - ontwikkelingsmogelijkheden van mens en organisatie kennen en weten hoe ontwikkelingsmogelijkheden kunnen aangeboden worden. - gesprekstechnieken en personeelsinstrumenten hanteren als middelen om ondersteuning te beiden en verandering en ontwikkeling te bevorderen en niet als doel op zich. - het methodisch handelen baseren op basis van kennis rond personeelsinstrumenten, gesprekstechnieken en communicatieve processen. - Een aantal technische-administratieve (personeels)procedures en systemen kennen en ze kunnen uittekenen, opzetten, beheren en verbeteren. - theoretische inzichten en concepten verbinden met het methodisch handelen. - open staan voor de feedback van studenten en docenten om het methodisch handelen te beoordelen op sterktes en zwaktes, en formuleren en opvolgen van leerpunten. C7. verderwerken aan de verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen. - De minorstudent blijft zichzelf uitdagen om oog te hebben voor nieuwe aspecten in zijn persoonlijke ontwikkeling en de eigen professionele competenties. - De minorstudent zet zich actief en geëngageerd in tot het verwerven van een aantal competenties uit het repertorium van de personeelswerker. Minor Sociaal Cultureel Werk Discriminatie kan je bestrijden door uit te gaan van diversiteit. Wat dat precies inhoudt wordt later uitgelegd. In het kort betekent het dat je verschillen tussen mensen als waardevol ziet. Mensen met verschillende kwaliteiten maken een organisatie sterker. Om die kwaliteiten tot uitdrukking te laten komen, is het wel noodzakelijk dat iedereen de kans krijgt op een goede manier te functioneren en deel uit te maken van die organisatie. Dat is niet vanzelfsprekend. In de praktijk blijkt dat mensen die ‘anders’ zijn dan (of als anders worden gezien door) de meeste werknemers, burgers of klanten te maken kunnen krijgen met uitsluitingsmechanismen: De belangrijkste competentie die via deze minor verworven kan worden is flexibiliteit: hoe flexibel ga jij om met verandering? Minor Maatschappelijk Werk C2. De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief. C2.1 De MA beschrijft en analyseert sociale situaties integraal. C2.2 De MA rapporteert zo, dat hij de informatie voor alle betrokkenen verstaanbaar, acceptabel en betekenisvol kan maken. C3. De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten. C3.1 De MA werkt methodisch verantwoord aan verandering C3.2 De Ma werkt wetenschappelijk en praktijktheoretisch verantwoord aan verandering C3.3 De Ma kan elke stap in zijn methodisch handelen kritisch verantwoorden tav. zichzelf, zijn doelgroep en zijn collega’s C3.4 De Ma ontwikkelt de kwaliteit van zijn agogisch handelen doelbewust C6.1 De Ma situeert het professioneel handelen binnen de context van de organisatie. C9. De MA kan mensen wegwijs maken in voorzieningen en in rechten en plichten. De MA hanteert de sociale kaart

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Minor Sociaal Werk in internationaal perspectief 1. Kennis en inzicht in het sociaal werk in je eigen land 2. Kennis en inzicht in het sociaal beleid in je eigen land 3. Ervaring met de uitvoering van sociaal werk in je eigen land 4. Zich authentiek kunnen verbinden met mensen en groepen 5. Interacties tussen mensen kunnen beschrijven en analyseren Minor Maatschappelijke Advisering Elementaire sociale vaardigheden, vaardigheden op vlak van gespreksvoering, inzichten in groepsprocessen, werken met taakgroepen. Huur -en vreemdelingenrecht: geen voorkennis Toepassing conflictenregeling: cursus Conflictenregeling van, An Vandeberg Minor Personeelswerk Geen Minor Sociaal Cultureel Werk Geen Minor Maatschappelijk Werk De studenten beheersen de basismethodiek hulpverlening. Authenticiteit en de fundamentele waarden van het beroep.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Minor Sociaal Werk in internationaal perspectief Jan Agten, , Sociaal Werk in internationaal perspectief, Webcursus: http://docweb.khk.be/Jan%20Agten/loginswint.html, 2005 DEKEYSER L. en Baert, H. (red.), , Projectonderwijs: Leren en werken in groep, Acco, ISBN 90-334-4348-1, 1999 Minor Maatschappelijke Advisering Methodiek: werkmap met teksten,oefeningen en opdrachten Recht: VAN OEKEL, J., Werkmap, 2005, KH Geel Minor Personeelswerk GIJSEN, R. Organisatiegericht Personeelsbeleid, deel 2. Geel, KHK, 2003 DERYCKE, H. Het selectie-interview. Handboek voor het gedragsgericht interviewen bij het aanwerven van personeel. Acco 1998. VAN BOUCHAUTE, K, Werkboek voor de Minor. Geel, KHK, 2005 (onuitgegeven werkboek). Erik Minne, Het competentiemanagement. Geel, KHK, 2004 (onuitgegeven artikel). Minor Sociaal Cultureel Werk Dinora De Waele & Jef Verrydt, 2005, Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel, 120p. Minor Maatschappelijk Werk Deelthema’s uit: Vandersmissen Carine, 2005, Thema’s uit de hulpverlening, Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel. - Oefenmateriaal - Casussen - eigen stage-ervaringen en stage-impulsen van studenten - stagevoorstellingen MW

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • labo en werkcollege
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • permanente evaluatie
  • open boek

B. Omschrijving

OA:
04232080
Code:
04232080
Vakcoördinator:
Jan Agten
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands