Religie, zingeving en levensbeschouwing (2006-2007)

Je werken met mensen op scharnierpunten van het leven, dit vraagt een open oog en oor voor de totale pijn van het leven, Hier worden zin en levensvragen gesteld, Je leert aandacht hebben voor deze vragen en brengt respect op voor de wijze waarop mensen hiermee omgaan, Je leert kijken naar de verschillende antwoorden die doorheen de verschillende levensbeschouwelijke tradities hierop gegeven worden, Je leert het eigen christellijke antwoord op deze levensvragen van dicterbij kennen,

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
 • C16 Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek aanwenden in de praktijk.
 • C17 Bereid zijn zich voortdurend bij te scholen en zich professioneel te ontwikkelen.
 • C19 Intraprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C20 Interprofessionele relaties opbouwen en samenwerken in het kader van gemeenschappelijke zorgdoelstellingen.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.
 • C22 Actief bijdragen tot de profilering van het beroep.
 • C23 Open staan voor het maatschappelijke gebeuren en kritisch staan t.o.v. het economisch, sociaal en ethisch beleid.
Toelichting:
Binnen de zorgcultuur moet men ruimte laten voor specifiele zin en levensvragen en de eigen zingevingskaders van de verschillende belngengroepen binnen de zorgverlening. De uitdaging voor elke zorgverlener ligt in het feit dat hij/zij probeert respectvol kansen te geven aan dit zingevingskader in al zijn verscheidenheid voor zover de zorgcultuur dat toelaat.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes hun tweede jaar in dit studiegebied hebben afgesloten worden toegelaten tot dit onderdeel. Internationale studenten moeten niveau 4 Nederlands behaald hebben en zich wenden tot het departementshoofd om te worden toegelaten .

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW
 • Andere: casuïstiek, getuigenissen

B. Verplichte leermiddelen

Cursus/handboek

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • begeleide zelfstudie
 • Andere:
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

kennis hebben van zingevingsvragen en levensvragen Basisinformatie hebben over verschillenden zingevingskaders en levensbeschouwelijke visies Het eigen antwoord van christendom, islam, boeddhisme en atheïsme op zingevingsvragen binnen de zorgverlening kunnen beluisteren, verwerven en ruimte geven
OA:
07283070
Code:
07283070
Vakcoördinator:
Magda Van de Wiele
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands