Nederlands (2006-2007)

Literatuur:
 • Het literaire communicatieproces, de literaire kritiek en de receptie-esthetica.
 • Verhaalsoorten, leeslijsten.
Taalvariatie en taalhistoriek.
 • De verschillende varianten van het Nederlands (jongerentaal, vrouwen- en mannentaal, Afrikaans,...) en aspecten en evolutie van de standaardvariant.
 • Je verkent op zelfstandige basis een taalvariant van het Nederlands.
Didactiek.
 • Vraaggestuurde behandeling van aspecten n.a.v. stages

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als opvoeder
 • Creëer je een rijke leeromgeving
 • Streef je succeservaring bij het leren van taalin voor leerlingen.
Als inhoudelijk expert en onderzoeker en begeleider van leerprocessen
 • Verwerf je inzicht en verdiep je je kennis in verband met aspecten taalvariatie en literatuur, soms op zelfstandige basis.
 • Verruim je je eigen leeservaring.
 • Integreer je in je actieve taalkennis en lesgeven.
 • Kan je een je overkoepelende kijk op de Nederlandse vakdidactiek formuleren als afronding van je initiële vakdidactische vorming.
Als innovator
 • Exploreer je zelf thema's (literair en taalkundig) en presenteer je ze voor medestudenten.
 • Toon je een ingesteldheid van levenslang leren.
Als cultuurparticipant
 • Volg je de actualiteit i.v.m. de Nederlandse taal en cultuur op en integreer je ze in lessen.
 • Wek je interesse voor de Nederlandse taal en cultuur en de historische achtergrond ervan.
 • Neem je deel aan georganiseerde toneelvoorstellingen.
 • Verwerf je zelfstandig informatie over een taalaspect en communiceer je dit met je medestudenten en in lessen.
Als lid van een schoolteam
 • Kan je afspraken maken en hou je je eraan (o.a. bij groepswerk)
 • Kan je teamgericht werken
Als lid van de onderwijsgemeenschap
 • Kan je informatie vinden over taalonderwijs.
 • Volg je de onderwijsactualiteit van het vak Nederlands op.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De basisprincipes geleerd in jaar 1 en 2 van de opleiding zijn noodzakelijke ondersteuning voor de inhouden en vaardigheden.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

 • Studieboeken.
 • Cursussen docent.
 • Collegenotities.
 • Verplichte lectuur.
 • Onderwijswerkplaats en leerplatform.
 • Internet.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

 • 70 % Schriftelijk examen eerste examenperiode.
  • Een significant tekort op een vakonderdeel kan tot een tekort voor het geheel leiden.
  • Correct taalgebruik en spelling wordt mee verrekend bij examens en taken.
 • 30 % Permanente evaluatie: zelfstandig werk
  • Taak Taalvariatie: een zelfstandig taalonderzoek opzetten.
  • Taak Leesportfolio: lectuur, literaire waarde en kenmerken van genres
OA:
11261690
Code:
11261690
Vakcoördinator:
Rita Van Elsen
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands