Communicatie in het Frans 1 (2006-2007)

De cursus Communicatie in het Frans herhaalt de basisgrammatica van het Frans en diept die uit: vervoegingen, gebruik van adjectieven en bijwoorden, ontkenningen, voornaamwoorden, voorzetsels. De cursus leert de nodige competenties aan om in alledaagse en zakelijke context in het Frans te kunnen communiceren: kennis maken, je voorstellen, informatie vragen en geven, exposés maken, zakelijke teksten en grafieken analyseren en bespreken, telefoneren, De cursus biedt ook een herhaling van de basiswoordenschat aan en een uitbreiding van zakelijke woordenschat.

A. Algemene competenties

 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
Toelichting:
Basiscompetenties: - Studenten kunnen zich zowel mondeling als schriftelijk correct uitdrukken in het Frans. - Studenten kunnen een vlotte conversatie voeren in het Frans over het alledaagse leven. - Studenten kunnen zakelijke teksten lezen, begrijpen, samenvatten en bespreken. - Studenten kunnen een zakelijk telefoongesprek voeren in het Frans Extra competenties: --Studenten kunnen de aangeboden leerhulpmiddelen zoals (elektronische) woordenboeken, Internet en taalcorrectiesoftware gebruiken .

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- Cornu Patrick, 2005. Grammaire communicative. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel - Cornu Philippe, Grothen Hélène, Lamote Johan, Erreurs courantes, Garant, Leuven ISBN 90-5350-296-3 - Ulburghs J. Etapes 5-6, vocabulaire fonctionnel, Wolters-Plantijn, ISBN 90 301 6761 0 Cornu Philippe, Cours du téléphone, Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel Computeroefeningen via Teach en Verbexpert

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform
 • Andere: portfolio

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Dagelijks werk : Onder andere presenteren en verdedigen portfolio Schriftelijk + mondeling examen Frans XL biedt je een uitdieping en extra ondersteuning
OA:
02242520
Code:
02242520
Vakcoördinator:
Patrick Cornu
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Frans