Spaans (2006-2007)

Hoofdstuk 9 Een nieuw product ontwikkelen en presenteren. imperativo; estar + gerundium; regelmatige en onregelmatige vormen van het gerundium;plannen weergeven met ir + a + infinitief; tijdsaan-duidingen; voorstellen doen: de condicional van poder + inf.; pers. vnw. las lijd. vw.; vergelijkende trap;waardeoordeel uitspreken;product beschrijven: materiaal, kleur, gebruik; waarschijnlijkheid uitdrukken Hoofdstuk 10 Maatregelen nemen voor een bedrijf dat in een crisis verkeert. De VTT haber + V.D.; gebruik van de VTT; iets uit het verleden beoordelen; verplichting uitdrukken.; het wel/niet eens zijn met; een opeenvolging aangeven; voegw. Hoofdstuk 11 Het meest interesante reisaanbod voor een klant uitzoeken. imperativo; om iets vragen met poder + infinitief; de futuro; voorwaardelijke bijzin; woorden van een ander weergeven ; twee pers. vnw in een zin; zich verontschuldigen; iets motiveren met como; haast uitdrukken ; reserveren. Hoofdstuk 12 Voor een medestudent een baan vinden die overeenstemt met zijn/haar kwaliteiten. De preterito indefinido; spreken over het verleden; begin en einde aangeven ; tijdsaan-duidingen in het verleden; opeenvolging aangeven ; iets uit het verleden beoordelen; donde als betrekk. vnw; iemand identificeren met el/la de, el/la que; over de eigenschappen van iemand spreken; de imperfecto.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Voortbouwend op het handboek Colegas 1 blijven in het derde jaar volgende doelstellingen gehandhaafd: - Vanuit een communicatieve opzet creëren studenten situaties waarin een zo realistisch mogelijke zakelijke communicatie kan plaatsvinden. - Studenten gaan verder met het verwerven van een basislexicon, gericht op een zakelijke context. -Studenten gaan verder met het inzicht te krijgen in en leren toe te passen van de basisgrammatica en bijbehorende structuren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist. Studenten moeten voldoen aand e wettelijke voorwaarden om geslaagd te zijn in het vorige jaar van een gerelateerd studieprogramma.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

GONZALEZ, M. e.a. 2000, Colegas 1 tekstboek, Amsterdam/Antwerpen, Intertaal, 1e druk, ISBN 90 5451 2830. © originele uitgave Socios 1, S.L. Barcelona, 1999. GONZALEZ, M. e.a. 2000, Colegas 1 werkboek, Amsterdam/Antwerpen, Intertaal, 1e druk, ISBN 90 5451 2857. © originele uitgave Socios 1, S.L. Barcelona, 1999.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
02240970
Code:
02240970
Vakcoördinator:
Piet Lambrecht
Semester:
1
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Spaans