Onderwijsbevoegdheid Nederlands - vakdidactiek (2006-2007)

· Toepassing van het didactisch model op het moedertaalonderwijs. · Functionele didactiek van het taalvaardigheidsonderwijs, het literatuuronderwijs en het taalbeschouwingsonderwijs. · Studie van het leerplan Nederlands voor de eerste graad van het secundair onderwijs. - Demonstratie-, simulatie- en proeflessen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
· De student is in staat om de doelstellingen, werkvormen, leeractiviteiten, principes en methodes van de vakdidactiek Nederlands te beschrijven en toe te passen. · De student is in staat om lesvoorbereidingen te ontwerpen, uit te schrijven en uit te voeren met behulp van de didactische handleiding van een schoolboek en de richtlijnen van de vakdidacticus. · De student is in staat om Nederlandse lessen te observeren en te evalueren. · De student is in staat om te reflecteren op eigen leerervaringen i.v.m. lesgeven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - geen Studenten bezitten de volgende competenties: - geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Zie Nederlands.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie
  • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
10255010
Code:
10255010
Vakcoördinator:
Hilde Van Looveren
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands