Biosystemen (2006-2007)

In onze maatschappij wordt er steeds meer aandacht besteed aan duurzame productie. Om duurzaam te produceren is het daarom van groot belang om het productieproces in interactie met zijn omgeving te kunnen plaatsen. In het vak biosystemen vergelijken we natuurlijke biosystemen met industriƫle biosystemen. Uiteindelijk maken we een schematische voorstelling van een productieproces met zijn input, output en recyclagemogelijkheden.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten hebben inzicht in het belang van het tegengaan van ene te hoge milieudruk. Ze weten welke instrumenten hiervoor voorhanden zijn. Studenten hebben inzicht op de factoren die bij productie milieudruk kunnen veroorzaken. Studenten hebben inzicht in de opbouw van een biosysteem zowel naar abiotiek (bodem, lucht en water) als naar biotiek toe (plantengemeenschappen en populaties). Studenten kunnen op een kritische manier een productieproces benaderen en hierbij voorstellen naar vermindering van milieudruk doen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03291030
Code:
03291030
Vakcoördinator:
MichaĆ«l Cassaert
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands