Recht (2006-2007)

Na een algemene inleiding over het maatschappelijk fenomeen "Recht" komt het burgerlijk recht ter sprake. Daarbij analyseert de cursus eerst het personen- en familierecht (persoon en bekwaamheid, huwelijk en concubinaat, afstamming, echtscheiding) en het familiaal vermogensrecht (onderhoudsplicht, huwelijksvermogensrecht, erfrecht). Vervolgens wordt het zakenrecht besproken (soorten goederen, eigendom, erfdienstbaarheden enz.). In het verbintenissenrecht wordt de aandacht o.m. gericht op de onrechtmatige daad en de belangrijkste benoemde overeenkomsten. Een voor het economisch leven belangrijk hoofdstuk betreft de zekerheden (borg, pand, voorrechten en hypotheken). Na een analyse van de schenkingen en testamenten wordt het deel over het burgerlijk recht afgerond met het bewijsrecht. In het onderdeel handelsrecht komen eerst de fundamentele begrippen handelaar, handelszaak en handelsvennootschap aan bod.. Vervolgens analyseert de cursus enkele belangrijke handelscontracten zoals bv. leasing, factoring en franchising. Na een verdere bespreking van de handelsvennootschappen eindigt dit deel met het gerechtelijk akkoord en het faillissement.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten kunnen omgaan met de algemene juridische terminologie, meer in het bijzonder van het burgerlijk- en handelsrecht. Zij kunnen een algemeen juridisch probleem situeren in de context van het burgerlijk recht en het handelsrecht Zij kunnen de relevantie van een burgerrechtelijk en handelsrechtelijk probleem evalueren. Zij kunnen de relevante gegevens over een juridisch probleem verzamelen. Zij kunnen het probleem beschrijven t.a.v. degene die voor advies of hulp wordt aangesproken. Zij kunnen het advies of de hulp evalueren en implementeren. Zij kunnen, op grond van de verworven kennis, inzicht in de specifieke rechtsvakken van de verschillende afstudeerrichtingen verwerven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • handboek
  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Bouckaert, B. & De Moor, B., Beginselen van het burgerlijk recht, Uitgeverij Novum, recentste editie Breesch, T., Hoofdlijnen Handels- en Vennootschapsrecht, eigen syllabus, jaarlijkse editie

C. Aanbevolen leermiddelen

Burgerlijk Wetboek

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

Tijdens het hoorcollege gaat de docent in discussie met de studenten.

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08272070
Code:
08272070
Vakcoördinator:
Trudo Breesch
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands