Marketing (2006-2007)

 1. Inleiding
 2. Bedrijfs- en marketingstrategie: samenwerkingsverbanden om klantrelaties op te bouwen
 3. De marketingomgeving
 4. Marktonderzoek
 5. Koopgedrag van consumenten en bedrijven
 6. Marktsegmentatie en positionering
 7. Producten, diensten en merkenstrategieën
 8. Prijsbeleid
 9. Marketingkanalen en supply chain management
 10. Geïntegreerde marketingcommunicatie
 11. De internationale markt
 12. Marketing en de maatschappij: maatschappelijke verantwoordelijkheid en marketingethiek

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
Toelichting:
 • denk-en redeneervaardigheid:
  • contacturen: theorieverwerking gericht op redeneringsopbouw naar concrete aanpak van praktijkproblemen - lesvoorbeelden die nadruk leggen op deductie + formuleren & afchecken van hypothesen
  • Toledo: probleemgestuurde platformopbouw
  • praktijkopdrachten: via werkschema's gestuurd denkwerk en redeneringsopbouw
 • informatie kunnen verwerven en verwerken
  • contacturen: benadrukken en illustreren van belang competentie "informatie verwerven & verwerken" in brede context van marketing/kaderfuncties
  • Toledo: sturing naar competentiegerichte vakverwerking via studiedossier
  • praktijkopdrachten: sturing van informatieverwerving & -verwerking via werkschema's en suggesties van zoekstarten/zoekpistes
 • Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • contacturen: voorbeeld via materiaalgebruik en aanpak lessen - theoretische modellen en kaders in context van vakgebied (verkopen, communicatie, klantengedrag)
  • Toledo: stimuleren van interactieve communicatie (min. observatie van die communicatie) tussen studiegroepen en studieniveaus
  • praktijkopdrachten: permanente communicatie met opdachtgevers: becommentarieerd en bijgestuurd door opdachtgevers en lesgever + permanente beschikbaarheid communicatie collega's (en de reacties daarop van lesgever en opdrachtgevers)
  • praktijkopdrachten: 2 teampresentaties + publicatie van tussentijds en eindrapport op Toledo mét expliciet door opdrachtgever en lesgever toegelicht communicatieresultaat

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis bedrijfseconomie en gedegen basiskennis Engels.

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

 • Kotler & Armstrong, Marketing, de essentie, 2006, Pearson
 • Toledoplatform "Marketing 2006 - 2007" voor theorie en theoriekadering (verplicht: "lesvakken - marketing niveau 1" + "examenvoorbereiding niveau 1" - al de rest: aanbevolen) - Toledoplatform "Marketing Praktijk" voor praktijkopdrachten (verplicht gebruik)

C. Aanbevolen leermiddelen

Actualiteiten en zakenbijlage van minimaal 1 kwaliteitskrant Contacten uit het bedrijfsleven (via praktijkopdrachten + Trading Minds) Contacten met studenten 3e jaar tijdens hun stage (via Toledo) Contacten met studenten 2e jaar marketing via Trading Minds) Internet als bron voor voorbeelden & ideeën verkoopbenaderingen

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform
 • projectwerk

B. Omschrijving

 • hoorcolleges: bespreking van een hoofdstuk theorie per lesblok van 2 uur
 • praktijkprojecten: begeleid via elektronisch platform
  • 4 lesblokken teampresentatie + bespreking
  • 4 lesblokken globalisatie van geleerde in kader praktijkopdrachten
 • elektronisch leerplatform: theorie, examenvoorbereiding, begeleiding leerstofverwerking (studiedossier) + begeleiding praktijkprojecten (door docent én externe opdrachtgevers)

A. Types

 • mondeling examen
 • schriftelijk examen
 • paper/werkstuk
 • projectwerk

B. Omschrijving

schriftelijke bevraging van kennis van termen en voornaamste werkkaders (kunnen definiëren/verklaren en illustreren met eigen voorbeeld) mondelinge presentatie/toelichting van
 • schriftelijk voorbereide theorievragen
 • vooraf gemaakte studiedossier (persoonlijke leerstofverwerking)
 • theorieverwerking via praktijkopdracht
 • via elektronisch leerplatform
  • ad hoc en op initiatief docent via valven
  • ad hoc en op initiatief studenten voor theorieverwerking
  • wekelijks voor praktijkprojecten (progress reporting)
 • via mail: ad hoc op initiatief van docent en/of student
 • tijdens de ingeplande globalisatieblokken (contacturen)
OA:
08272050
Code:
08272050
Vakcoördinator:
Rita Vos
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands