Regeltechniek (2006-2007)

-Inleiding: historiek en algemene begrippen -Grondbegrippen in verband met regeltechniek -Regeltechnische studie van processen: - nulde, eerste, tweede orde processen - derde en hogere orde processen - dode tijd - integrator en differentiator -Regelaar: - aan-uit-regelaar - drie standen regelaar - P, PI, PD, PID-regelaars: begrippen, offset, integratietijd, differentiatietijd - pneumatische, hydraulische, elektrische en digitale uitvoeringen van regelaars - Corrigerende organen: - algemene begrippen - regelkleppen: uitvoeringsvormen, Kv-factor, inherente en bedrijfskarakteristieken, materiaalkeuze, -geluid, klepstandstellers -Regelkringen: - evaluatie- en optimaliseringscriteria - P-regelaar in regelkring: begrip offset - praktische instelregels - regelstrategieën: vaste waarde regeling, verhoudingsregeling, kaskaderegeling - Proces- en instrumentatieschema's.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektrotechnische systemen installeren.
 • C11 Elektrotechnische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen oplossen.
Toelichting:
-De bachelor in elektrotechniek kan het begrip terugkoppeling uitleggen/afleiden/verklaren met een voorbeeld. -De bachelor in elektrotechniek kan processen identificeren aan de hand van een stapresponsie -De bachelor in elektrotechniek kan de definities van de aan/uit; PID-regelaar uitleggen en toepassen. -De bachelor in elektrotechniek kan uitvoeringsvormen van regelaars uitleggen en principieel tekenen. -De bachelor in elektrotechniek kan de behandelde aspecten van een regelklep uitleggen -De bachelor in elektrotechniek kan de keuze en de berekening van een regelklep maken en beoordelen -De bachelor in elektrotechniek kan practische instelregels voor regelkringen toepassen -De bachelor in elektrotechniek kan P&ID-schema's uitleggen en tekenen -De bachelor in elektrotechniek kan optimalisatiecriteria voor afregelingen uitleggen en toepassen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basiskennis mechanica,elektriciteit, wiskunde.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Praktische regeltechniek, K. Devocht Regelkleppen, K. Devocht

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210298
Code:
05210298
Vakcoördinator:
Kris Devocht
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands