fysicochemie v/d levensmidd (2006-2007)

Situering Grensvlakchemie - Basisbegrippen - Adsorptie - Toepassingen Colloïdchemie - Inleidende begrippen - Dispersiteitsveranderingen in colloïden - Emulsies en schuim Reologie - Inleiding - Reologische grootheden - Indeling van levensmiddelen naar reologisch gedrag - Breuk - Meten van reologische eigenschappen - Verband tussen structuur en reologische eigenschappen Kristallisatie in levensmiddelen - Fasen en fasediagram - Kristallisatiestappen - Toepassingen

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
Toelichting:
De studenten kunnen de algemene principes van de fysicochemie beschrijven en verklaren. De studenten kunnen de fysicochemische begrippen toepassen op levensmiddelen De studenten kunnen de stabiliteit van en de veranderingen in levensmiddelen verklaren vanuit de theoretische concepten van de fysicochemie. De studenten kunnen een goede sensorische analyse beschrijven en interpreteren. De studenten kunnen de juiste terminologie gebruiken om fysicochemische stabiliteit van levensmiddelen te beschrijven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Voor de studenten die instromen via het schakelprogramma, wordt een equivalente voorkennis verwacht als voor de reguliere studenten. Ofwel is deze kennis verworven in hun bacheloropleiding, ofwel in het schakeljaar.

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Claes Johan, 2004, Fysicochemie van de levensmiddelen. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03202620
Code:
03202620
Vakcoördinator:
Johan Claes
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands