Educatieve functie (2006-2007)

Methodische visies op leerprocessen , aan de hand van 'vier culturen van educatie'. Leerprocessen in relatie tot maatschappelijke processen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C04 De MA integreert de ethische dimensie in zijn handelen.
 • C05 De MA handelt vanuit een kritische reflectie op de wisselwerking tussen het eigen werk, het werkveld en het breder maatschappelijk kader.
Toelichting:
· De SCW-er beschrijf en analyseert leercontexten integraal: hij zoekt naar informatie, geeft ze betekenis vanuit verschillende wetenschappelijke en praktijktheoretische disciplines en neemt in zijn analyse de betekenisgeving van alle betrokkenen op. · De SCW-er begeleidt leerprocessen methodisch, wetenschappelijk en praktijktheoretisch verantwoord. · De SCW-er kan zijn begeleiding van leerprocessen kritisch verantwoorden tav. zichzelf, zijn doelgroep en zijn collega's. · De SCW-er stuurt zijn begeleiding van leerprocessen vanuit de fundamentele waarden van het beroep. · De SCW-er houdt in zijn begeleiding rekening met de maatschappelijke betekenis van zijn begeleiding.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

· Basiskennis over sociaal-culturele methodieken en het sociaal-culturele werkveld in Vlaanderen. · Basiskennis over de typische benaderingen van SCW-ers.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

• HENDRIKSEN, J. & DE WIT, A., Het thema centraal. Theorie en praktijk van themagecentreerde interactie. Soest, Nelissen, 2004. • Cursus: Educatieve functie

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
04232120
Code:
04232120
Vakcoördinator:
Gie Van den Eeckhaut
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands