Taak-en leergroepen (2006-2007)

Analyseren van leerbehoeften bij deelnemers. Van leerbehoeften naar vormingsaanbod en evaluatie. Een voordracht geven/presenteren. Begeleiden van een lerende groep/ een groepsgesprek. Organiseren en begeleiden/voorzitten van een vergadering, nazorg

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
 • C06 De MA kan in een team en een organisatie werken en kan zich functioneel bewegen in een netwerk van partners en organisaties.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Een cursus Agogiek, waarin basisinzichten zijn opgedaan over het methodisch werken met mensen, én waar dieper werd ingegaan op de relatie agoog – cliënt/deelnemer. Training in methodische en sociale basisvaardigheden: communicatie, verbaal en non-verbaal gedrag, gespreksvoering, werken in groep, feedback geven en krijgen, assertiviteit,…

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Cursusteksten als zelfstudiepakket: Kempen G., Van den Eeckhaut G., Wilms L., Werkermodule. Zelfstudieteksten bij de cursus 'Taak- en leergroepen'. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 2006-2007.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
04231141
Code:
04231141
Vakcoördinator:
Greet Kempen
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands