Financieel management (2006-2007)

risicokapitaal, leasing, franchising Kosten Kasbeheer Break-even analyse Investeringsanalyse Voorraadbeheer Indekking wissel- en renterisico

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten moeten in staat zijn om : de werking van een onderneming te begrijpen, investeringsbeslissingen te nemen, de gepaste financieringsvorm te zoeken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

syllabus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02241660
Code:
02241660
Vakcoördinator:
Gretel Torfs
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands