Opvoedkundige wetenschappen specifiek (2006-2007)

Thema 1:
 • Analyse van integrale leercontexten ahv concreet uitgevoerde actie-onderzoeken
 • De invloed van materiaalfactoren op het leren van begripsgedrag
 • Methoden van inductief leren
Thema 2: Informatie over regelgevende en ondersteunende instellingen, in het bijzonder het GOK-decreet en het proeftuinendecreet Expertise-getuigenissen m.b.t.:
 • de overheid en de school
 • de school gezien vanuit de directeur
 • de school en de beginnende leraar
 • de rol van de vakbeweging op school
 • de begeleiding van schoolteams en individuele leraren
 • de cel leerlingenbegeleiding op school
 • ervaringen van afgestudeerden met één jaar ervaring
 • ervaringen van studenten met een buitenlandse stage

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C08 Partner van externen.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
Toelichting:
Thema 1 : het leren van begripsgedrag Het versterken van de basiscompetentie 1 m.b.t. " de leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen".
 • Leercontexten kunnen opzetten die tot "leren leren" leiden.
 • Verschillende leerstijlen door de leerlingen kunnen laten aanwenden en de effecten ervan door hen laten ontdekken.
 • Leerstrategieën stimuleren waarbij leerlingen mogen vergelijken in functie van het verwerven en toepassen van algemene inzichten.
 • Vooral ook de opgedane achtergrondkennis aanwenden, onder meer in het kader van een actie-onderzoek.
Thema 2 : de school gelinkt Het versterken van de basiscompetenties 8 en 9 die betrekking hebben op "de leraar als partner van externen" en "als lid van de onderwijsgemeenschap".
 • Op een vlotte manier informatie kunnen vinden over de mogelijkheden van instellingen die van belang kunnen zijn voor de klas- en schoolactiviteiten.
 • Waar mogelijk deze informatie toetsen aan de reële contacten via de stage.
 • Open staan voor meningen en standpunten van externe deskundigen en voor standpunten die de onmiddellijke klaspraktijk overstijgen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Omtrent het eerste thema: Vanuit de leerinhouden van het tweede jaar geïnteresseerd zijn in en reeds bekwaam zijn om leersituaties te beoordelen op hun intellectuele vormingswaarde voor de leerlingen. Ook reeds gevoelig zijn om leerdoelen gefaseerd met leerlingen te bereiken en vragen te stellen omtrent de specifieke onderwijsondersteuning in elk van de onderkende fasen. Omtrent het tweede thema Vaardig zijn in het informatie verwerven en synthetiseren in functie van een gesteld doel.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Thema 1
 • Onuitgegeven cursus van de docent
Thema 2
 • Verslagen van de studenten
 • Infobrochure voor de week "Oriëntatie op het beroep"

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11261480
Code:
11261480
Vakcoördinator:
Willy Helsen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands