economisch bedrijfsbeleid (2006-2007)

Economische wetenshappen --- Wetten --- Landbouw en economie --- Algemene landhuishoudkunde - Landouw in de economie --- Economische kringloop --- Landbouw in de economische kringloop --- De landbouw in de input/output tabellen - Landbouw en economische groei --- Landbouw en onderontwikkeling --- Voorwaarden voor de groei van de landbouwproductiviteit --- Bijdrage van de landbouw voor de economische groei --- Landbouw in een ontwikkelde economie --- Specifieke kenmerken van de landbouw - Productie en aanbod van landbouwproducten --- Productietheorie --- Totale productie en aanbod --- Elasticiteit van productie en aanbod --- Kenmerken van het aanbod van landbouwproducten --- Beïnvloeding van het aanbod - De vraag naar landbouwproducten --- Vraag en consumentengedrag --- Vraag en inkomen --- Vraag en prijs --- Prijsvorming - prijsbeweging --- Marktkunde van land- en tuinbouwproducten - Landbouwstructuren en systemen --- Structuurbegrippen --- Bedrijfsstructuur en -grootte --- landbouwsystemen - Technische vooruitgang en landbouwvoorlichting --- Technische vooruitgang --- Landbouwvoorlichting

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Zeer algemene kennis van het menselijk gedrag Algemene kennis over de plantaardige en dierlijke productie Algemeen consumentengedrag Enkele noties van nationale en internationale structuren

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Tijdschriften en vakliteratuur in de hogeschool De dagelijkse nieuwsuitzendingen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
03201871
Code:
03201871
Vakcoördinator:
Fons Lommelen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands