object oriend programming (2006-2007)

In de cursus OOP komen gevorderde programmeertechnieken in C++ aan bod. Dit omvat o.a. klassen en objecten en alles wat daar bij hoort zoals o.m. data-hiding, overerving en polymorfisme. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de Standard Template Library met topics zoals containerklassen (vector, list, stack, deque, queue, ...), templates, iteratoren, algoritmen en predicaten. Ook streams, manipulatoren en exception-handling worden uitgebreid bekeken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren
Toelichting:
Studenten moeten op basis van de behandelde syntaxelementen uit de taal C++, en op basis van diverse uitgewerkte analyses en voorbeeldprogramma's in staat zijn om zelfstandig problemen te analyseren, en op te lossen met een C++programma. Problemen hebben in principe niet slechts één mogelijke (correcte) oplossing. De student moet in staat zijn om voor- en nadelen van verschillende oplossingsmethoden tegen elkaar af te wegen en tekortkomingen in het bekomen resultaat kunnen achterhalen. Studenten zijn in staat om gebruik te maken van de nieuwste ontwikkelingen op gebied van programmeeromgevingen en bibliotheken van hulpprogramma's.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen
Toelichting:
De student kent de mogelijkheden maar ook de beperkingen van algoritmes en datastrucuren. Hij moet in staat zijn om aan te geven wat de oorzaken zijn van onnauwkeurigheden of andere problemen, en alternatieve oplossingsstrategieën kunnen bedenken, eventueel met behulp van andere tools dan de programmeertaal C++.

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
 • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.
Toelichting:
Studenten kunnen de oplossingsstrategie voor een bepaald probleem omzetten in C++-code en daarbij gebruik maken van de mogelijkheden van een object-geörienteerde taal. Zij kunnen eigen bibliotheken met klassen opbouwen en daarbij de elementen uit de Standard Template Library van C++ efficiënt gebruiken. Als ontwikkelingsomgeving wordt de meest recente versie van Microsoft Visual .NET gebruikt. In de voorbeelden en oefeningen komen toepassingen aan bod gerelateerd aan andere vakgebieden als wiskunde, mechanica, statistiek, fysica, ... Daarbij wordt duidelijk dat kennis van een programmeertaal alleen weinig zinvol is. Om die efficiënt te kunnen gebruiken om een probleem op te lossen is immers ook een grondige kennis van het vakgebied waar het probleem zich stelt onmisbaar.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Algemene kennis van de Windows-omgeving. Kennis van de mogelijkheden en het gebruik van het netwerk op de campus. Procedureel programmeren in C++.

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

handboek:
Laan Gertjan, 2002, Aan de slag met C++, Academic Service, Schoonhoven, [ISBN 90-395-1689-8]
beschikbaar op het computernetwerk van de campus:
 • powerpointpresentaties
 • voorbeeldprogramma's
 • oefeningen
Geeraerts Guy, 2006

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

Alle lessen worden gegeven in een computerlokaal, waar elke student individueel over een PC beschikt. De powerpointpresentaties worden gebruikt als leidraad bij de theorie. Afwisselend met theorie worden voorbeeldprogramma's uitgetest en besproken. Bij de oefeningen gebeurt de analyse van het probleem deels individueel, deels klassikaal. Afsluitend worden mogelijke oplossingen besproken.

A. Types

 • open boek
 • aan de computer

B. Omschrijving

De student krijgt enkele opgaven waarvoor C++code moet worden geschreven. Dit kan een kort programmaatje zijn, of een aanvulling of aanpassing van een gegeven programma. Gebruik van handboek en het materiaal op het netwerk van de campus (powerpointpresentaties, voorbeelden, oefeningen) is hierbij toegelaten. Contact met de docent opnemen kan voor, tijdens en na de les, en buiten de lessen bij voorkeur via email.
OA:
03200200
Code:
03200200
Vakcoördinator:
Guy Geeraerts
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands