Biopsychologie (2006-2007)

Hoofdstuk 1: Probleemstelling: Opbouw van de algemene uitgangsvraag Hoofdstuk 2: Algemene uitgangspunten: Een biologische benadering van gedrag; Het lichaam als biologisch systeem Hoofdstuk 3: Hersenen en gedrag: Welke hersenstructuren zijn verantwoordelijk voor de verschillende vormen van gedrag? Hoofdstuk 4: Drugs Hoofdstuk 5: Genen en gedrag: Welke invloed hebben de genen op ons gedrag? Hoofdstuk 6: Eenheid van lichaam en geest: Het biopsychosociale model van Engel. De biologische inzichten rond stress Hoofdstuk 7: Omgaan met biologische argumenten: Hoe moeten de biologische verklaringen geïnterpreteerd worden? Hoofdstuk 8: Seksualiteit: Welke biologische inzichten bestaan er rond seksualiteit?

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
  • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.
Toelichting:
 De student kan de inzichten uit de biopsychologie in allerlei dagdagelijkse interacties en situaties herkennen  De student is zich bewust van de implicaties van de biopsychologie in allerlei dagdagelijkse situaties en interacties  De student kan in een discussie met medestudenten een kritische houding aannemen ten aanzien van de inzichten uit de biopsychologie  De student kan met behulp van de inzichten uit de biopsychologie situaties analyseren en betekenis geven  De student kan de biopsychologische inzichten correct herkennen en toepassen in allerlei dagdagelijkse situaties  De student kan de inzichten uit de biopsychologie integreren met verschillende wetenschappelijke disciplines en methodische analysemodellen  De student kan de biopsychologische visies duidelijk verwoorden en verstaanbaar maken voor de betrokkenen  De student kan de biopsychologische visies toepassen en duidelijk de onderliggende verbanden verwoorden naar de betrokkenen  De student kan nieuwe inzichten uit de biopsychologie op hun waarde inschatten en deze inzichten eventueel integreren in zijn methodisch handelen  De student kan de inzichten uit de biopsychologie gebruiken bij nieuwe methodische probleemstellingen  De student kan de inzichten uit de biopsychologie toepassen in zijn methodisch handelen  De student kan kritisch reflecteren over de inzichten uit de biopsychologie en is zich bewust van de mogelijke valkuilen en gevaren van deze inzichten  De student kan allerlei biopsychologische argumenten gebruiken ter ondersteuning van zijn methodisch handelen  De student is zich bewust van de invloed van de ethische implicaties uit de biopsychologie op zijn handelen  De student kan bij specifieke biopsychologische problemen of kenmerken doorverwijzen naar geschikte instanties in het netwerk van de sociale voorzieningen  De student kan de recente ontwikkelingen in de biopsychologie bij het lezen van vaktijdschriften en vakliteratuur begrijpen en analyseren  De student kan de recente ontwikkelingen van de biopsychologie herkennen en toepassen in reële situaties  De student kan biopsychologische inzichten in de praktijkervaring herkennen, analyseren en integreren met andere wetenschappelijke disciplines  De student kan een kritische houding aannemen ten aanzien van de resultaten van biopsychologisch onderzoek  De student kan de resultaten van biopsychologisch onderzoek kritisch analyseren en eventueel toepassen in het eigen handelen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cursus Biopsychologie Hubrechts Rutger, 2006, Word, Niet gepubliceerde cursus, KH Kempen, Geel, 200p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
04230180
Code:
04230180
Vakcoördinator:
Rutger Hubrechts
Semester:
1of2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands