Eindwerk - scriptie, voordracht & verdediging (2006-2007)

Het afstudeerproject biedt de studenten de kans om zelfstandig een afgelijnd onderwerp te behandelen. Zij kunnen zo de aangeleerde kennis en verworven competenties toetsen in de praktijk. Bovendien krijgen ze de gelegenheid om over hun onderwerp schriftelijk en mondeling te rapporteren in hun afstudeerproject en een openbare verdediging met interne en externe juryleden uit het werkveld. Voor de studenten MA: - voorwoord - inhoudstafel - inleiding 1 voorstelling en verantwoording onderwerp 2 voorstelling bronnen en verantwoording van de keuze ervan - 3 kritische verwerking en analyse 4 conclusie - bibliografie (= de geselecteerde artikels en andere geraadpleegde bronnen zoals woordenboeken en encyclopedieën) - bijlagen: de verwerkte artikels in het Nederlands en in de taal van het eindwerk Voor de onderdelen 1, 2, 3 en 4 verwachten we 15 tot 25 bladzijden effectief uitgeschreven tekst (3.750 tot 6.250 woorden). De bijlagen horen daar dus niet bij Voor de studenten ZVT - voorwoord - inhoudstafel - inleiding 1 vertaling artikel 1.1 voorstelling van het artikel 1.2 lijsten met geijkte terminologie en probleemwoorden die niet in de courante woordenboeken te vinden zijn 1.3 het volledige originele artikel (INGESCAND) 1.4 verantwoording van de aanpak; overzicht van de algemene vertaalproblematiek, logisch ingedeeld (bijvoorbeeld: grammaticale aspecten, stijl, register, idioom) 1.5 de volledige vertaling 1.6 per paragraaf: origineel, vertaling en bespreking van individuele vertaalproblemen 2 vertaling brochure 2.1 voorstelling van de gekozen brochure; motivering van de keuze; situering van het onderwerp 2.2 terminologielijsten 2.3 de volledige originele brochure (INGESCAND) 2.4 verantwoording van de aanpak; overzicht van de algemene vertaalproblematiek, logisch ingedeeld (bijvoorbeeld: grammaticale aspecten, stijl, register, idioom) 2.5 de volledige vertaling 2.6 per paragraaf: origineel, vertaling en bespreking van individuele vertaalproblemen - literatuurlijst

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Het afstudeerproject biedt de mogelijkheid om diverse technische, professionele, communicatieve en sociale vaardigheden (verder) te ontwikkelen. De student bestudeert een onderwerp, doet het vereiste opzoekingswerk, maakt een synthese en geeft voorbeelden uit de( stage)praktijk. Hij houdt hierbij rekening met de discretie en geheimhouding vereist op de stageplaats. De student rapporteert mondeling en schriftelijk over zijn onderwerp. Hij presenteert en verdedigt zijn afstudeerproject voor een jury die is samengeteld uit lectoren en vertegenwoordigers van het werkveld. Het eindwerk biedt een belangrijk referentiepunt bij sollicitaties. Studenten moeten over een bepaald onderwerp uitgebreide informatie kunnen verzamelen; Studenten moeten informatie op een persoonlijke, logische en gestructureerde manier kunnen verwerken; Studenten moeten informatie uit diverse bronnen kritisch kunnen analyseren; Studenten moeten over hun bevindingen op een efficiënte manier verslag kunnen uitbrengen in een vreemde taal. Studenten moeten vertaalproblematiek kunnen identificeren en oordeelkundig bespreken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student moet het eerste en tweede jaar van de opleiding met succes hebben beëindigd.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Je eindwerk is een actualiteitsdossier geschreven in één vreemde taal naar keuze. Heel binnenkort al geef je je voorkeur op voor de taal waarin je je eindwerk wil schrijven. We verwachten: - dat je over een bepaald onderwerp uitgebreide informatie verzamelt; - dat je die informatie op een persoonlijke, logische en gestructureerde manier verwerkt; - dat je informatie uit diverse bronnen kritisch analyseert; - dat je over je bevindingen op een efficiënte manier verslag uitbrengt in een vreemde taal.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • stage

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
02242840
Code:
02242840
Vakcoördinator:
Kathleen Tielemans
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands