Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht (2006-2007)

Sociale zekerheidsrecht Het sociale statuut van de werknemer Het sociale statuut van de zlefstandige

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.
Toelichting:
-de afgestudeerde kan sociaal rechtelijk advies geven aan collega's of dienstoverste over : het afsluiten en beëindigen van arbeidsovereenkomsten, te vervullen formaliteiten bij proef, te vervullen formaliteiten bij schorsing van de arbeidsovereenkomst, arbeidsreglementering -de afgestudeerde kan concrete sociaalrechtelijke informatie opzoeken en weet gericht bevoegde instanties zoals sociale secretariaten en RSZ te raadplegen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Met gunstig gevolg het tweede jaar hebben beëindigd

A. Type

 • handboek
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Hands-out presentaties, bijlagen en toepassingen docent F, D'Hertefelt, 2006, Praktisch sociaal recht, de Boeck,374p,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • Andere: Gedeeltelijk open boek

B. Omschrijving

Via Toledo, mail en na persoonlijke afspraak op bureel
OA:
02241020
Code:
02241020
Vakcoördinator:
Patricia Keldermans
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands