Chemie (2006-2007)

In Chemie wordt eerst het begrip materie gedefinieerd als een mengsel van zuivere stoffen die zelf opgebouwd zijn uit atomen en moleculen. Daarnaast wordt de samenstelling van het atoom verder uitgediept samen met de elektronenconfiguratie en dit wordt verder toegepast in het periodiek systeem. Vervolgens worden de soorten chemische bindingen besproken en het verband gelegd met de eigenschappen van de stoffen. De naamgeving van de minerale stoffen en de koolstofverbindingen en het veilig omgaan met deze verbindingen vormt samen met het oxidatie-reductie reacties het laatste gedeelte van de cursus.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De orthopedisch technoloog kan op adequate wijze een orthopedisch hulpmiddel vervaardigen, herstellen en onderhouden.
  • C05 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze meewerken aan toegepast wetenschappelijk onderzoek.
  • C06 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatie verzamelen en verwerken.
Toelichting:
- Studenten kunnen de atoombouw toepassen op de elementen. - Studenten kunnen het verband leggen tussen de elektronenconfiguratie en het periodiek systeem. - Studenten kunnen uit het periodiek systeem afleiden waar de metalen en de niet-metalen bevinden met kennis van de ionvorming. - Studenten kunnen vanuit het periodiek systeem de lewisstructuur en resonantiestructuren van verbindingen schrijven en voorspellen welke soort chemische binding tussen de atomen gevormd worden. Studenten kunnen het oxidatiegetal vanuit de lewisstructuur bepalen, ook via eenvoudige regels. - Studenten kunnen hieruit de fysische eigenschappen van de stoffen verklaren. - Studenten kunnen voor de anorganische stoffen de verschillende soorten verbindingsklassen herkennen, de correcte formule en IUPAC-naam (geen triviaalnaam) schrijven en de correcte formule opstellen uit de oxidatiegetallen. Studenten kunnen voor de organische stoffen de verschillende soorten verbindingsklassen herkennen. Studenten kunnen veilig omgaan met deze verbindingen (de gevarenstekens en lettersymbolen kennen en de betekenis ervan uitleggen; de veiligheidsvoorschriften op een etiket begrijpen). - Studenten kunnen voorspellen of een redoxreactie optreedt of niet; studenten kunnen een galvanische cel schetsen en uitleggen. - Studenten kunnen verklaren waarom bepaalde metalen een corrosie ondergaan.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- M.Thijs, 2007. Chemie. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
06022070
Code:
06022070
Vakcoördinator:
Marc Thijs
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands