Psychiatrische verpleegkunde (2006-2007)

We starten met het bestuderen van een sollicitatie voor een psychiatrisch verpleegkundige; van daaruit wordt het beroepsprofiel besproken en worden de stagedoelstellingen en de lesdoelstellingen bestudeerd. Daarna wordt het opstellen van een relationeel profiel aangeleerd en wordt de interactie tussen de hulpverlener en de cliënt besproken. Communicatieve vaardigheden en observatietechnieken worden herhaald en toegepast op psychiatrische situaties. Heel wat aandacht gaat aan de verschillende psychiatrische behandelmethoden en specifiek het therapeutisch milieu wordt ten gronde bestudeerd. Het zorgproces voor een psychiatrische patiënt met schizofrenie, stemmingsstoornis en afhankelijkheidsstoornis wordt aan de hand van een casus uitgetekend.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Ethisch verantwoord verpleegkundig handelen.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
 • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • C13 Preventief zorgverlenen.
 • C22 Actief bijdragen tot de profilering van het beroep.
Toelichting:
De student kan zijn psychiatrisch verpleegkundig handelen optimaliseren aan de hand het verpleegkundig beroepsprofiel van de psychiatrisch verpleegkundige De student kan na overleg een relationeel profiel voor een psychiatrische patiënt uittekenen en hanteren in zijn verpleegkundig handelen De student kan het gedrag van een psychiatrische patiënt observeren, analyseren, interpreteren en rapporteren De student kan de basiscommunicatieve vaardigheden toepassen in het contact met psychiatrische patiënten De student kan voor een welomschreven doelgroep van psychiatrische patiënten een gepast therapeutisch milieu ontwikkelen De student kan een groep begeleiden De student kan een verpleegplan ontwikkelen voor een patiënt met schizofrenie, stemmingsstoornis of afhankelijkheidsstoornis De student kan bestaande reflectiemodellen hanteren en toepassen in eigen leer- en werksituatie

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

PSYCHIATRIE van diagnose tot behandeling van W.Vandereycken en R.van Deth, uitg. Bohn/Stafleu/Van Loghum,1997. VERPLEEGKUNDIGE DIAGNOSTIEK IN DE PSYCHIATRIE van M.C.Townsend, uitg. De Tijdstroom - Utrecht,1998. STANDAARDVERPLEEGPLANNEN VOOR DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG van M.L.Vossen, uitf. Elsevier/De tijdstroom, Maarssen 1999. WERKEN IN EEN THERAPEUTISCH MILIEU van C.Janzing en J.Kerstens, uit. Bohn/Stafleu/Van Loghem,2005

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

Tijdens de contacturen zal er tijd worden vrijgemaakt om verschillende casussen te bespreken.
OA:
09287200
Code:
09287200
Vakcoördinator:
Peter Verheyen
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands