Psychiatrie (2006-2007)

Het psychiatrisch werkveld wordt gekaderd binnen het geheel van de gezondheidszorg in Vlaanderen. Aan de hand van een chronisch en een acuut psychiatrisch ziektebeeld krijgen de studenten een realistisch beeld van de psychiatrische cliënt.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De ergotherapeut kan op basis van basiswetenschappelijke kennis en/of evidenced besed practice het (be)handelplan uitvoeren en begeleiden waarbij er bijzondere aandacht is voor het continue bijsturen van het proces.
 • C03 De ergotherapeut is in staat om paramedisch en agogisch te handelen om op een verantwoorde en methodische wijze aan verandering of behoud te werken.
 • C05 De ergotherapeut kan wetenschappelijke informatie zelfstandig verwerven en verwerken om zichzelf een proces van levenslang leren eigen te maken.
Toelichting:
1. De studenten kunnen het huidig ergotherapeutisch werkveld kaderen binnen de geschiedenis van de psychiatrie. 2. de studenten kunnen de vooroordelen weerleggen die er tav psychiatrische cliënten bestaan. 3. de studenten kunnen de ergotherapeutische toepassing theoretisch weergeven van de verschillende psychotherapeutische modellen 4. De studenten kunnen van een acuut en een chronisch psychiatrisch ziektebeeld de ergotherapeutische behandeling verwoorden. 5. De studenten kunnen het rehabilitatieprincipe toepassen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen voorkennis vereist

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

1ste zittijd. Dit is een schriftelijk examen. Er wordt via kennisvragen en inzichtelijke vragen gepeild naar de kennis van het psychiatrisch jargon, het psychiatrische werkveld en doelgroep, de geschiedenis en de activiteitenanalyse. 2de zittijd Dit is een modeling examen. Aan de hand van een acuut en chronisch psychiatrisch ziektebeeld worden de ergotherapeutische handelingen bevraagd. Het inzichtelijk denken heeft hier de bovenhand. De studenten hebben steeds de mogelijkheid om hun examen te komen inkijken en te bespreken met de docent.
OA:
06022150
Code:
06022150
Vakcoördinator:
Mark Steensels
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands