Onderwijsbevoegdheid Geschiedenis - vakdidactiek (2006-2007)

- Analyse van de voorgeschreven leerplannen geschiedenis (2de graad). - Studie van de vormingsdoelstellingen van het vak. - Didactische analyse van een leereenheid. - Evaluatieprocedures en begeleidingsactiviteiten. - Bespreking van type- en proeflessen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
Toelichting:
- Op basis van leerplannen, handboeken, handleidingen, achtergrondinformatie en vakdidactische richtlijnen lesvoorbereidingen kunnen maken. - Doelstellingen efficiënt kiezen en formuleren. - Leermiddelen kiezen, aanpassen en ontwikkelen. - De methodische aanpak- en groeperingsvormen bepalen. - Toetsen ontwerpen en doelgericht evalueren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Competenties van het 1ste jaar.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • Andere: persoonlijke notities

B. Verplichte leermiddelen

- De Wever Frans, 2006, Didactiek geschiedenis. Cursus KHKempen, Turnhout. - De Wever Frans, 2001, Evalueren in het geschiedenisonderwijs. Cahiers voor Didactiek, nr. 11, Wolters-Plantyn.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • discussieseminarie
 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • individuele taak

B. Omschrijving

Persoonlijk contact op de campus. Per e-mail. Telefonisch contact.
OA:
10254301
Code:
10254301
Vakcoördinator:
Frans De Wever
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands