biochemie (2006-2007)

 • Macromoleculen
  • Proteïnen
  • Sacchariden
  • Lipiden
  • Nucleïnezuren
 • Enzymen
  • Mechanisme van enzymatische werking
  • EC nummer
  • EXPASY
 • Bioinformatica inleiding
  • Brenda, KEGG - Databanken van NCBI (PubMed, GenBank, OMIM)
 • Metabolisme
  • Glycolyse
  • Citroenzuurcyclus
  • Elektronentransportketen
  • Pentose fosfaatcyclus
  • Fermentatie
  • Fotosynthese
  • Ureumcyclus
  • Aminozuurmetabolisme
  • Metabolisme van nucleotiden en nucleïnezuren

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
 • C02 Gedetailleerde kennis hebben, geïnspireerd door de nieuwste ontwikkelingen van de discipline.
 • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
 • De bouwstenen (basis van de biochemie) kennen.
 • Metabolische route kunnen reconstrueren van elk molecule.
 • Weg vinden in EXPASY (Expert Protein Analysis System) - Enzyme
 • Weg vinden in KEGG

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • open boek

B. Omschrijving

Toledo
 • discussieforum - continu
 • chatbox & virtual classroom tijdens contacturen
OA:
03201770
Code:
03201770
Vakcoördinator:
Hilde Bertrands
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands