Stage (2006-2007)

De stage biedt de student mogelijkheden tot ervaringsgericht leren door actieve aanwezigheid in een reële professionele en sociale werkomgeving. Tijdens de stage kan de student zijn theoretische kennis toepassen in reële praktijksituaties die moeilijk of niet binnen de hogeschool kunnen worden aangeboden, en die aansluiten bij de aard en het niveau van de opleiding.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Studenten moeten voldoende inzicht hebben in datgene waarmee ze bezig zijn; Studenten moeten in voldoende mate zelfstandig kunnen werken; Studenten moeten voldoende gestructureerd kunnen werken; Studenten moeten op een ordelijke manier werken; Studenten moeten aantonen dat ze voldoende bij de zaak betrokken zijn; Studenten moeten op een efficiënte manier communiceren en rapporteren; Studenten moeten zelf initatief nemen; Studenten dienen zich behoorlijk te gedragen; Studenten dienen aan te tonen dat ze zich gemakkelijk integreren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student moet het eerste en het tweede jaar van de opleiding met succes hebben beëindigd.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • stage

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
02242850
Code:
02242850
Vakcoördinator:
Kathleen Tielemans
Semester:
2
Studiepunten:
10
Onderwijstaal:
Nederlands