Nederlands uitdieping (2006-2007)

Jaar 1 (oneven jaartal) Taalvaardigheden: Luisteren en spreken
 • De verschillende vormen van luisteren en de luisterstrategieën.
 • De verschillende deelvaardigheden (non-verbale communicatie, stemtechniek, argumenteren, vragen stellen) en de totaalvaardigheden (monoloog, dialoog of polyloog)
 • Oefening op eigen niveau.
 • Didactische aanpak voor leerlingen secundair.
Taalbeschouwing en didactiek: NT2 (Nederlands als tweede taal.)
 • Informatie over inhouden en aanpak Nederlands als tweede taal en Nederlands voor taalzwakke leerlingen.
Jaar 2 (even jaartal) Taalvaardigheden: Lezen en schrijven Leesvaardigheid
 • De kenmerken van tekstsoorten,
 • Leesstrategieën en structuurschema's.
 • Evaluatie van leesvaardigheid.
 • Leesdidactiek voor leerlingen secundair.
Schrijfvaardigheid
 • De schrijfstrategie.
 • Keuze van geschikte taaltaken en schrijfhulp.
 • De gepaste taalconventies.
 • Evaluatie van schrijfvaardigheid.
 • Schrijfdidactiek voor leerlingen secundair.
Poëzie
 • De analyse en interpretatie van gedichten met literaire terminologie.
 • De methodiek voor poëzielessen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C07 Lid van schoolteam.
 • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen
 • Kan je geïntegreerd, synthetisch en analytisch werken.
 • Ken je hulpmiddelen om het leerproces te stimuleren bij taalzwakke leerlingen en leerlingen die Nederlands niet als moedertaal hebben.
 • Integreer je nieuwe media voor taalverwerving.
Als opvoeder
 • Leer je omgaan met en in te spelen op taalzwakke leerlingen en leerlingen die Nederlands niet als moedertaal hebben.
 • Sta je open voor diverse culturen.
Als inhoudelijk expert en onderzoeker:
 • Scherp je je belangstelling aan voor het Nederlands als moedertaal zowel in zijn communicatieve als in zijn esthetische aspecten.
 • Verbeter je je taalvaardigheid.
 • Beheers je methodes om samen met je leerlingen taal te exploreren en te trainen.
 • Krijg je aandacht voor aanpak en problemen bij taalverwerving van het Nederlands als niet-moedertaal.
 • Leer je de formulering van het Nederlands als instructietaal verbeteren.
Als innovator
 • Kan je een vernieuwende aanpak van taal formuleren.
Als cultuurparticipant
 • Toon je een bereidheid tot integratie van diverse culturen in onze samenleving.
Als lid van een schoolteam
 • Kan je leiding geven en teamgericht werken, ook voor de aanpak van taalproblemen en taalbeleid binnen de school.
Als lid van een onderwijsgemeenschap.
 • Weet je waar je informatie kan vinden over taal.
 • Volg je de onderwijsactualiteit voor het vak Nederlands op.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Als startcompetenties moet je de basisvaardigheden van spreken, luisteren, schrijven en lezen beheersen.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

 • Cursussen docent.
 • Eigen notities en verplichte lectuur.
 • Info op elektronisch leerplatform.
 • Handboeken:
  • Jan Van Coillie: 'Met duizend blote ogen', bloemlezing van gedichten
  • Jan Van Coillie: 'Poëzie ontdekken: Gedichten in de klas'

  C. Aanbevolen leermiddelen

  A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie
  • groepswerk
  • elektronisch leerplatform

  B. Omschrijving

  A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

  B. Omschrijving

  Module 'Lees- en schrijfvaardigheid' en 'Poëzie'
  • 80 % Schriftelijk examen
  • 20% Permanente evaluatie:
   • Hierbij wordt de aanwezigheid in de les en het werk van de studenten geëvalueerd.
   • Groepswerk: presentatie van een gedichtanalyse en deel van info uit werkboek.
   • Schrijfportfolio
  Module 'Spreken en luisteren' en 'NT2'
  • 80 % Schriftelijk en mondeling examen
  • 20 % Permanente evaluatie (spreekoefeningen)
  Een significant tekort op een vakonderdeel kan tot een tekort voor het geheel leiden. Correcte spelling en verzorgd taalgebruik worden mee verrekend bij examens en taken.
  OA:
  11261700
  Code:
  11261700
  Vakcoördinator:
  Rita Van Elsen
  Semester:
  1+2
  Studiepunten:
  6
  Onderwijstaal:
  Nederlands