Arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht (2006-2007)

In dit vak worden de juridische en administratieve aspecten van het HRM behandeld. Volgende onderwerpen komen aan bod: Arbeidsrecht -Collectief arbeidsrecht -Sociale overlegorganen -Individueel arbeidsrecht -Bespreking van de wet van 3 juli 1978 -Soorten arbeidsovereenkomsten -De verschillende arbeidsovereenkomsten worden hier nader toegelicht o.a. arbeidsovereen-komsten voor werklieden, voor bedienden, voor handelsvertegenwoordigers, arbeidsovereen-komst voor onbepaalde duur, bepaalde duur, bepaald werk, vervangingsovereenkomst, ... -Het proefbeding -De schorsingsgronden -Het einde van de arbeidsovereenkomst -De arbeidsreglementering

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
-de afgestudeerde kan sociaal rechtelijk advies geven aan collega's of dienstoverste over : het afsluiten en beëindigen van arbeidsovereenkomsten, te vervullen formaliteiten bij proef, te vervullen formaliteiten bij schorsing van de arbeidsovereenkomst, arbeidsreglementering -de afgestudeerde kan concrete sociaalrechtelijke informatie opzoeken en weet gericht bevoegde instanties zoals sociale secretariaten en RSZ te raadplegen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Met gunstig gevolg het eerste jaar hebben beëindigd

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Hands-out presentaties, bijlagen en toepassingen docent F, D'Hertefelt, 2006, Praktisch sociaal recht, de Boeck,374p,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Via Toledo, mail en raadpleging na afspraak
OA:
02242230
Code:
02242230
Vakcoördinator:
Patricia Keldermans
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands