wiskunde (2006-2007)

1) Het veld van de complexe getallen 2) Differentiaalvergelijkingen : algemeenheden, scheiding van veranderlijken, lineaire differentiaalvergelijkingen van de eerste orde, lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten 3) Rijen en reeksen : algemeenheden, convergentie, machtreeksen

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
Toelichting:
Bij AB-01 : De studenten kunnen door middel van wiskundig correcte redeneringen (bewijzen) de achtergronden van de berekeningen die ze maken verklaren. Bij AB-03 : De studenten kunnen voor wiskundige problemen op gevorderd niveau die door middel van berekeningen moeten opgelost worden de geschikte werkwijze selecteren en uitvoeren. (methodisch) Deze problemen zijn: oplossen van differentiaalvergelijkingen, convergentie van reeksen bepalen. Bij AB-03 : De studenten kunnen relevante situaties uit de ingenieurscontext omzetten naar wiskundige problemen en na het uitvoeren van wiskundige bewerkingen de resultaten daarvan terugkoppelen naar de context. (methodisch) Zulke situaties hebben betrekking op electriciteit, mechanica en leiden tot wiskundige bewerkingen met differentiaalvergelijkingen.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen
Toelichting:
AB - 03 : De studenten kunnen relevante situaties uit de ingenieurscontext omzetten naar wiskundige problemen en na het uitvoeren van wiskundige bewerkingen de resultaten daarvan terugkoppelen naar de context. (Relevante data verzamelen om een oordeel over een wetenschappelijk vraagstuk te kunnen sturen.) Zulke situaties hebben betrekking op electriciteit, mechanica en leiden tot wiskundige bewerkingen met differentiaalvergelijkingen.

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
Bij C1 : Kennis van de aangeboden leerstof. Bij C3 : De studenten kunnen de wisselwerking tussen enerzijds de reële getallen en anderzijds de complexe getallen gebruiken (structuur van het vakgebied) Bij C3 : De studenten kunnen relevante situaties uit de ingenieurscontext omzetten naar wiskundige problemen en na het uitvoeren van wiskundige bewerkingen de resultaten daarvan terugkoppelen naar de context. (Samenhang met andere vakgebieden) Zulke situaties hebben betrekking op electriciteit, mechanica en leiden tot wiskundige bewerkingen met differentiaalvergelijkingen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten kennen de belangrijkste reële functies. Voor deel 2 van de cursus kunnen de studenten reële functies afleiden en integreren. (Komt aan bod in Wiskunde (Schakel)) Voor deel 3 van de cursus kunnen de studenten limieten uitrekenen. (Komt aan bod in Wiskunde (Schakel))

A. Type

  • cursus
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Coppens, M.(2006).Wiskunde. Onuitgegeven nota's, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement IIBT.

C. Aanbevolen leermiddelen

Het materiaal op de leeromgeving (Toledo) bevat algemene informatie over het examen maar ook een lijst met mogelijke theorievragen op het examen en voorbeeldexamens (van een recent voorafgaand academiejaar).

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03200116
Code:
03200116
Vakcoördinator:
Marc Coppens
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands