Introductie in logistiek (2006-2007)

 • Wat is logistiek? (integrale benadering van logistiek, bedrijfstypen, sturing van de goederenstroom)
 • Marketing (marketing en logistiek, marketing-instrumenten, customer service, voorspelling van de vraag)
 • Inkoop (zelf maken of laten maken, inkoop en logistiek, leveranciersselectie, ABC-verdeling)
 • Produktie en logistiek (productdocumentatie, MRP-planning, capaciteitsbehoeften, levertijden-doorlooptijden-wachttijden)
 • Voorraadbeheer (de functie van voorraden, soorten voorraden, voorraadkosten, optimale seriegrootte, opslingereffecten, voorraadaanvulsystemen, servicegraad)
 • Just in time (JIT?, de markt?, voorraden, fouten, doorlooptijd=bewerkingstijd, SMED, minimale seriegroottes, medewerkers, leiding, productiebesturing, KANBAN)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Het inkoopproces managen, rekening houdend met parameters als productlevenscyclus, prognose, planning, leveranciersevaluatie, leveringssnelheid, taal van de leverancier.
 • C02 Bij de inkoop communiceren in de bijhorende taal en rekening houden met de taal van de leverancier.
 • C03 Het productieproces managen, rekening houdend met parameters als orderspecificatie, prognose, productie- en distributieplanning, beschikbare capaciteit, productielay-out, leveringssnelheid, materiaalbehandeling, stockbeheer.
 • C06 Kan de documentenstroom van alle soorten distributie managen.
 • C08 Kan de kost en outsourcing van de integrale logistieke keten beheersen.
 • C09 Rekening houden met kwaliteitszorg, en de invloed daarop van parameters als wetgeving en kwaliteitseisen intern en extern.
 • C13 Bezit de noodzakelijke technische kennis van een integrale logistieke keten.
Toelichting:
De Bachelor in de Logistiek is in staat om op adequate wijze: - een goederenstroom voorstellen. - de integrale goederen- en informatiestroom en het belang van de klant uitleggen. - voornaamste logistieke begrippen en verbanden (vb.: PLC, ABC, ...) verklaren en toepassen op een logistieke keten. - de servicegraad (i.v.m. voorraad) bepalen. - een leveranciersbeoordeling opstellen. - de materiaalbehoeften en detailplanning voor het productieproces (BOM, MRP) opstellen. - de voorraden en bijhorende kosten herkennen en bestelhoeveelheden bepalen. - de JIT-filosofie toepassen op een logistiekproces.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

- W.Both - HJ Krikke, Logistiek een introductie, Stam Techniek, ISBN 9011021681 - Presentaties op Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210475
Code:
05210475
Vakcoördinator:
Raf Meylaers
Semester:
1
Studiepunten:
7
Onderwijstaal:
Nederlands