Labo gentechnologie (2006-2007)

De cursus behandelt de basistechnieken gebruikt in tijdens DNA-manipulaties. Deze basistechnieken zijn: DNA-bereiding en opzuivering, restrictie-enzymdigesten van DNA, agarosegelelektroforese, PCR, transformeren van plasmidenvectoren in de gewenste bacteriegastheer en heterologe proteïne-expressie. Een andere belangrijk aspect van de cursus is het correct leren omgaan met genetisch gemanipuleerd materiaal waarbij alle veiligheidsaspecten in acht genomen dienen te worden. Veel aandacht gaat ook uit naar het gebruiken van de Engelstalige terminologie en het interpreteren van Engelstalige protocollen of procedures en naar het correct bijhouden van het laboschrift. De cursus fungeert tevens als aanvulling voor de theoretische vakken gentechnologie -basistechnieken (2BLt) , Ten slotte bereidt de cursus de FBT-studenten voor op beroepsspecifieke labo gentechnologie van het derde jaar (3 FBLt).

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
 • C02 De BLter is in staat om nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch en efficiënt laboratoriumanalyses uit te voeren (= voorbereiding en meten) met aandacht voor de eisen van een georganiseerd kwaliteitssysteem.
 • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
 • C04 De BLter is vertrouwd met de specifieke veiligheids-, milieutechnische, hygiënische en deontologische principes of aspecten van het werken in een medisch, bio(techno)logisch of farmacologisch laboratorium en kan de voorschriften terzake correct toepassen.
 • C05 De BLter kan werkschema’s opstellen en chronologisch plannen en kan deze werkschema’s binnen een redelijk tijdsbestek uitvoeren.
Toelichting:
-De studenten kunnen hun materialen en oplossingen correct merken en stockeren, kunnen nauwkeurig werken met automatisch regelbare pipetten en kleine volumes en kunnen de gebruikte materialen en oplossingen correct steriliseren -De studenten kunnen aseptische technieken voor het werken met GGM's (genetisch gemodificeerde micro-organismen) hanteren en hierbij alle veiligheidsaspecten in acht nemen, ook voor het verwijderen van afval. -De studenten zijn in staat om verschillende soorten DNA (genomisch, plasmide, ..) te isoleren en op te zuiveren, te werken met restrictie-enzymen, een agarosegelelektroforese uit te voeren en een PCR-reactie op te zetten, een transformatie uit te voeren van bacteriën met plasmiden-DNA. Hierbij moeten de studenten de Engelstalige vakspecifieke termen begrijpen en kunnen zij een Engelstalig protocol interpreteren en uitvoeren. -De studenten kunnen hun nota's verzorgd bijhouden in een laboschrift volgens de algemene richtlijnen. -De studenten kunnen zelfstandig eenvoudig opzoekwerk verrichten in catalogi, 'manuals' en op websites.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De basiscompetenties die de studenten moeten bezitten vanuit het eerste jaar zijn het correct kunnen bereiden van buffers en oplossingen en de basisprincipes kennen van het aseptisch werken met micro-organismen (MO).

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Hendriks, Lydia. Labo gentechnologie, niet gepubliceerde cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

SAMBROOK, J., FRITSCH, E.F., AND T. MANIATIS. Molecular Cloning, A Laboratory Manual. Second edition. Cold Spring Harbor Laboratory Press, CSH-USA. (1989) BROWN, T.A., Gene cloning and DNA analysis, an introduction, Chapman and Hall, London, 5th ed (2006) ISBN 978140511121-x

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De beoordeling van bovenstaande competenties gebeurt via permanente evaluatie en via een schriftelijk examen. Permanente evaluatie (1/2 punten) De permanente evaluatie bestaat uit beoordeling van attitudes en technische vaardigheden tijdens het labo en op het laboschrift. Attitudes en technische vaardigheden Vermits je meetal per 2 werkt en in team, is planning en overleg ook noodzakelijk (vb. werkverdeling). Je wordt beoordeeld op je functioneel en efficiënt handelen en communiceren in groep. Hierbij worden vooral de algemene en algemene beroepsgerichte competenties geëvalueerd. Er wordt tevens verondersteld dat de labosessies worden voorbereid zodat er vlot van start gegaan kan worden. Laboschrift Je dient een laboschrift correct bij te houden. Richtlijnen hiervoor bevinden zich in de cursus. Schriftelijk examen (1/2 punten) Tijdens het schriftelijk examen worden de principes van de uitgevoerde proeven bevraagd. Je moet duidelijk kunnen formuleren wat het doel is van een bepaald experiment en zelf een bepaald experiment kunnen voorstellen om een probleem op te lossen. Tevens moeten basisregels (buffer bereidingen, verdunningen, restrictie-enzymdigesten opstellen, gels laden, .....) goed toegepast kunnen worden. In de cursus bevinden zich over elke basistechniek, verschillende vragen/opdrachten die moeten toelaten het geheel beter te begrijpen.
OA:
06021162
Code:
06021162
Vakcoördinator:
Lydia Hendriks
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands