Eindwerk (2006-2007)

Het afstudeerproject biedt de studenten de kans om zelfstandig een afgelijnd onderwerp te behandelen. Zij kunnen zo de aangeleerde kennis en verworven competenties toetsen in de praktijk. Bovendien krijgen ze de gelegenheid om over hun onderwerp schriftelijk en mondeling te rapporteren in hun afstudeerproject en een openbare verdediging met interne en externe juryleden uit het werkveld.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
Het afstudeerproject biedt de mogelijkheid om diverse technische, professionele, communicatieve en sociale vaardigheden (verder) te ontwikkelen. De student bestudeert een onderwerp, doet het vereiste opzoekingswerk, maakt een synthese en geeft voorbeelden uit de( stage)praktijk. De student houdt rekening met de discretie en geheimhouding vereist op de stageplaats. De student rapporteert mondeling en schriftelijk over zijn onderwerp. Hij presenteert en verdedigt zijn afstudeerproject voor een jury die is samengeteld uit lectoren en vertegenwoordigers van het werkveld. Het eindwerk biedt een belangrijk referentiepunt bij sollicitaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student moet de noodzakelijke competenties van het eerste en tweede jaar van de opleiding bereikt hebben. Het afstudeerproject is gekoppeld aan een IT-stage.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • stage

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02240650
Code:
02240650
Vakcoördinator:
Fons Baetens
Semester:
2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands