Aardrijkskunde uitdieping (2006-2007)

De inhoud omvat volgende onderwerpen: * actualiteit over eigen streek, België, Europa en de hele wereld. Voor het overige kan je mee beslissen bij de inhoudelijke keuze. Keuzethema's kunnen zijn: * een onderwerp uit het leerplan aardrijkskunde van eerste of tweede graad secundair onderwijs * verdieping en een geomorfologisch verschijnsel * leren werken met een GIS-programma * ICT-toepassingen in de lessen aardrijkskunde uitwerken * een geografische excursie uitschrijven en / of mee begeleiden * een lessenpakket uitwerken dat aansluit bij het nieuwe leerplan van de 2e graad * leren werken met nieuw geografisch materiaal * tentoonstellingen, musea en infocentra bezoeken en de aangeboden informatie verzamelen, doornemen, kritisch analyseren en bespreken * andere (de docent bewaakt de haalbaarheid)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C08 Partner van externen.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Als inhoudelijk expert en onderzoeker ben je in staat om: * een aantal keuzethema's uit te diepen: enkele leerplanonderwerpen of vakspecifieke ICT-vaardigheden. * het actualiteitsbord achteraan in het vaklokaal te verzorgen * gedurende het hele academiejaar een informatie- en actualiteitsmap op te bouwen * een aantal alternatieve werkvormen toe te passen op aardrijkskundige leerinhouden Als organisator, opvoeder en begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen kan je: * de gekozen leerplanthema's didactisch verwerken * je verder specialiseren in het organiseren, uitwerken en/of leiden van een excursie, veldwerk of bezoek aan een tentoonstelling * vakkennis en een aantal typische aardrijkskundige vaardigheden extra inoefenen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De kennis, vaardigheden en attitudes bereikt in de opleidingsonderdelen Aardrijkskunde en Aardrijkskunde Vakdidactiek van de voorgaande opleidingsjaren. We verwachten van je een grote interesse voor je eigen leefomgeving en het hedendaagse wereldgebeuren.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

De leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen inhoud en zullen gedurende het jaar meegedeeld worden

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11261510
Code:
11261510
Vakcoördinator:
Els De Vadder
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands