Bedrijf en Economie 1 (2006-2007)

Bedrijf: Documenten in verband met handelstransacties en betalingen. Financiering en ondernemingsresultaat: Brutomarge Ondernemingsresultaat Liquiditeitssaldo Belangrijkste financieringsmiddelen Kapitaal, aandelen en obligaties De onderneming als knooppunt van belangen: De belanghebbenden De informatie op de balans De loonfiche De BTW De voornaamste activiteiten in verband met de boekhouding (inventaris, fiscale controle,...) Economie: De economische kringloop Bruto binnenlands product Het open karakter van onze economie: Vlaanderen, België, Europa en de globalisering. Belastingen, pensioenen, overheidsschuld. Prijsreglementering Algemene concepten: groei, conjunctuur, inflatie, interest De invalshoek van het recht: De specifieke invalshoek van het recht Een aantal basisbegrippen uit het personen-, zaken- en contractenrecht Rechtspersoonlijkheid, statuten Werken met cijfers Procentuele verandering Wisselkoersen BTW uit een factuur halen Wat is een index?

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
De beginnende OM : kan documenten juist beoordelen en sorteren. kan documenten verwerken in geïnformatiseerde programma's. kan documenten doorgeven aan de juiste bestemmeling. kan algemene vakterminologie begrijpen. kan inschatten wanneer beroep moet gedaan worden op externe deskundigheid. kan zijn/haar weg vinden naar de passende beroepsorganisaties en/of externe deskundigen. kan uitleg geven over documenten. kan elementaire problemen oplossen. kan cijfermatig (minimaal) uit de voeten kan de grens tussen toelaatbaar en niet toelaatbaar beroepsgebonden gedrag efficiënt trekken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist; de student dient wettelijk toegelaten te zijn tot het gerelateerde studieprogramma.

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

"Binnenlandse handel", Rob Frederix, Dave Hendricks, Academia Press,2003. "Het systeem van dubbel boekhouden. Van begin tot eindbalans in vogelvlucht".Ch. Van Liedekerke, Guy Walraevens, De Boeck, Antwerpen, 2005. "Recht, principes en praktijk", Jos Speybrouck, Academia Press, 2005, Gent.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak.
OA:
08272550
Code:
08272550
Vakcoördinator:
Pieter Lamberts Van Assche
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands