Toegepaste chemie - labo (2006-2007)

In het labo wordt de theorie van de cursussen 'anorganische chemie 1' en 'anorganische chemie 2' toegepast aan de hand van eenvoudige experimenten. Rond volgende onderwerpen worden experimenten uitgevoerd :
 • veiligheid in het labo: signalering, gevaarlijke stoffen, chemiekaarten, laboreglement
 • afleesnauwkeurigheid van labomateriaal: vereenvoudigde foutentheorie, glaswerk, balans, thermometer
 • bunsenbrander: aardgas, verbranding, reacties, proeven, waarneming
 • glasbewerking
 • hydraatwaterbepaling: stoechiometrie, uitvoering
 • oplossingen en verdunningen: bereiding, berekening van de concentratie
 • limiterend reagens
 • reactiesnelheid: concentratie, verdelingstoestand, temperatuur, katalysator
 • chemisch evenwicht
 • chemische reacties: indicatoren, zuurtegraad, gassen, aantonen van gevormde producten
 • titrimetrie : bepaling van de concentratie van een oplossing, standaardiseren van het titrans

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
Toelichting:
 • studenten begrijpen theoretische aspecten uit de cursussen scheikunde
 • studenten kunnen omgaan met een grote diversiteit aan chemische stoffen, waarbij het aspect veiligheid een bijzondere plaats inneemt;
 • studenten kunnen omgaan met eenvoudige apparatuur;
 • studenten hebben technische vaardigheden, zoals titreren, pipetteren, aanmaken oplossingen...;
 • studenten hebben ervaring bij het experimenteren;
 • studenten kunnen de nauwkeurigheid van labo-handelingen evalueren;
 • studenten kunnen gegeven instructies bij experimenten precies uitvoeren;
 • studenten kunnen samenwerken;
 • studenten kunnen meetresultaten verwerken en kritisch evalueren.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB-DZ-EC1: Controle op en behoud van een gezonde en veilige werkomgeving - 1A Behoud en controle van een gezonde en veilige werkomgeving - 1B Het gebruik van standaardprocedure m.b.t. de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.
Toelichting:
 • De studenten kunnen veilig werken in een chemisch labo: omgaan met producten en instrumenten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Het is een voordeel als de studenten vlot de oefeningen van anorganische chemie 1 kunnen oplossen.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

 • Peeters Marleen, Van den broeck Sacha, 2006, Labo toegepaste chemie 1ste jaar, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 100p.
 • Peeters Marleen, Rombouts Lieve, Van den broeck Sacha, 2006, Aanvullingen bij labo toegepaste chemie, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 50p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

Uitgebreide inleiding waarbij de docent de achtergrond ende verwerking van de proeven uitlegt en demonstreert. Daarna voeren de studenten zelf de proef uit en verwerken ze kritisch de resultaten.

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

De evaluatie gebeurt permanent met daarbij nog twee testen. Deze permanente evaluatie omvat de evaluatie naar attituden en vaardigheden.
Attituden omvat voorbereiding, organisatie en efficiƫntie, initiatief en inzet, samenwerking. Deze beoordeling telt voor 20/80 van de punten.
Cognitieve en technische vaardigheden worden via verslagen, het beantwoorden van vragen tijdens het labo en de observaties in het labo geƫvalueerd. Deze beoordeling telt voor 20/80 van de punten.
Tijdens het laatste labo wordt een praktische test afgenomen, waarbij gepeild wordt naar de technische vaardigheden, deze telt mee voor 10/80 van de punten.
Tijdens de schriftelijke testen krijg je vragen die handelen over de praktijk zoals principes, labohandelingen, veiligheid, rekenwerk, interpretatie, enz.... Deze tellen voor de overige 30/80 in de eindscore mee.
De studenten kunnen tijdens de hele duur van het labo vragen stellen aan de docent. De studenten kunnen ook via e-mail contact opnemen met de docent.
OA:
03291022
Code:
03291022
Vakcoördinator:
Marleen Peeters
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands