EHBO (2006-2007)

De cursus EHBO bespreekt eerst de basisprincipes van de eerste hulp en vervolgens per verwonding en aandoening de correcte handelwijze en de meest gemaakte fouten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De orthopedisch technoloog kan de patiënt en een bestaande orthopedische voorziening evalueren, de therapeutische waarde ervan inschatten en uit het gamma orthopedische voorzieningen een geargumenteerde en verantwoorde keuze maken.
 • C03 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze samenwerken en overleg plegen in een multidisciplinair team.
 • C06 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatie verzamelen en verwerken.
Toelichting:
De student kent de basisprincipes van de EHBO en handelt hier naar. De student handelt zonder uitstel correct bij (kleine) ongevallen en plotseling optredende aandoeningen. De student kan met de beschikbare middelen onmiddellijke hulp bieden in afwachting van behandeling. De student weet wanneer professionele hulp dient gezocht te worden. De student herkent levensgevaarlijke situaties. De student behandelt correct zelf kleine verwondingen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student heeft regelmaat bij het studeren en vindt volgehouden inspanningen op studiegebied evident.

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

VAN DROOGENBROEK, F.( 2006). EHBO. Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen. Handboek Helper Rode Kruis-Vlaanderen, Leergangen, Motstraat 40 te 2800 Mechelen, Tel. 015 44 34 74, Fax 015 44 36 68, leergangen@rodekruis.be

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
06022592
Code:
06022592
Vakcoördinator:
Mark Lissens
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands