Engels (2006-2007)

- teksten uit de Financial Times (cfr. gebruikt cursusmateriaal) over het vakgebied met aansluitend woordenschatoefeningen en (eigen) vertaalzinnen worden behandeld in de klas : de studenten nemen eerst de teksten en de oefeningen door (het handboek heeft een "key"), daarna volgt een klassikale kritische lezing. - presentaties aansluitend bij deze teksten : de studenten bereiden thuis presentaties voor die aansluiten bij de behandelde thema's Beoogd eindniveau: CEFR B1

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- De studenten kunnen het financiële vakjargon vlot gebruiken, zowel schriftelijk als mondeling. - De studenten kunnen een vlotte presentatie geven over een financieel onderwerp.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wie de competenties van het 2de jaar bereikt heeft, mag de lessen volgen.

A. Type

 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

- JOHNSON, C., Market Leader - Banking and Finance, Pearson Education Limited (2000), 96 blz. - eigen woordenschatlijsten Verplichte en/of aanbevolen lectuur Aan de studenten worden 5 artikels bezorgd uit Engelse economische tijdschriften. Eén van deze artikels wordt besproken tijdens het mondeling examen- - eigen cursus, Verplichte en/of aanbevolen lectuur Aan de studenten worden 5 artikels bezorgd uit Engelse economische tijdschriften. Eén van deze artikels wordt besproken tijdens het mondeling examen-

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • presentatie
 • aan de computer

B. Omschrijving

monitoraat op afspraak
OA:
08271950
Code:
08271950
Vakcoördinator:
Tine Anthonis
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Engels