Onderwijsbevoegdheid Geschiedenis - vakdidactiek (2006-2007)

- Studie van de beginsituatie voor geschiedenis in het secundair onderwijs. - Analyse van de voorgeschreven leerplannen geschiedenis (1ste graad). - Doelstellingen kiezen en formuleren. - Leerinhouden selecteren, structureren en vertalen in opdrachten. - Leermiddelen kiezen, aanpassen en ontwikkelen. - De methodische aanpak en groeperingsvormen bepalen. - Specifieke leerinhouden, vaardigheden en attitudes leren verwerken in afgeronde lessen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
Toelichting:
- Op basis van leerplannen, handboeken, handleidingen, achtergrondinformatie en vakdidactische richtlijnen lesvoorbereidingen kunnen maken. - Basisinzichten in de geschiedenisdidactiek demonstreren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

 • cursus
 • Andere: persoonlijke notities

B. Verplichte leermiddelen

De Wever Frans, 2006. Didactiek. Cursus, KHKempen, Turnhout.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • discussieseminarie
 • begeleide zelfstudie
 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • individuele taak

B. Omschrijving

Persoonlijk contact op de campus. Per e-mail. Telefonisch contact.
OA:
10255100
Code:
10255100
Vakcoördinator:
Frans De Wever
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands